Vyhledejte alternativy
Zkontrolujte interakce
Domů

 > Produkty

 > Volně prodejné léky

 > Ucpaný nos

SANORIN EMULZE 1MG/ML NAS GTT EML 1X10ML

SANORIN EMULZE 1MG/ML NAS GTT EML 1X10ML

Naleznete v 16 lékárnách

Sanorin emulze způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan (Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 5 minut a přetrvává 4-6 hodin.

Alternativou ušetříte až 41 %
Cena od 84 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
SANORIN EMULZE
Kód SÚKL:
0208645
Léčivá látka:
NAPHAZOLINI NITRAS
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

SANORIN EMULZE 1MG/ML NAS GTT EML 1X10ML
SANORIN EMULZE
1MG/ML NAS GTT EML 1X10ML

cena od 49 Kč

Na jednotce ušetříte až:
41 %
SANORIN 1 PM 1MG/ML NAS GTT SOL 1X10ML
Jiná forma
SANORIN 1 PM
1MG/ML NAS GTT SOL 1X10ML

cena od 70 Kč

Na jednotce ušetříte až:
16 %

1/3 sp.zn.sukls10464/2017 Příbalová informace: informace pro uživatele Sanorin emulze Nosní kapky, emulze (Naphazolini nitras) Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci.Viz bod 4. - Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Sanorin emulze a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sanorin emulze používat 3. Jak se Sanorin emulze používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Sanorin emulze uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Sanorin emulze a k čemu se používá Sanorin emulze způsobuje zúžení zánětem rozšířených cév nosní sliznice, což vede ke zmenšení otoku sliznice a uvolnění hlenu z nosu, vedlejších nosních dutin a trubice spojující střední ucho a hltan (Eustachovy trubice). Tím je umožněno volné dýchání. Léčebný účinek nastupuje zpravidla do 5 minut a přetrvává 4-6 hodin. Sanorin emulze je určen k uvolnění ucpaného nosu při akutní rýmě, na doporučení lékaře k pomocné léčbě při zánětu vedlejších nosních dutin a ušních infekcí. Dále lék může podat lékař k opadnutí otoku nosní sliznice před odborným vyšetřením nosu. Přípravek Sanorin emulze mohou používat dospívající starší 15 let a dospělí. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sanorin emulze používat Nepoužívejte přípravek Sanorin emulze - jestliže jste alergický(á) na nafazolin nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku uvedenou v bodě 6. Nejčastějšími projevy přecitlivělosti jsou kožní vyrážka a svědění. - jestliže trpíte suchým zánětem nosní sliznice (projevuje se pocitem sucha v nose a tvorbou strupů v okolí nosních průduchů). Upozornění a opatření: Před užitím přípravku Sanorin emulze se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - jestliže trpíte závažným onemocněním srdce a cév (srdeční nedostatečnost, vysoký krevní tlak) - jestliže trpíte poruchou látkové přeměny (cukrovka, zvýšená činnost štítné žlázy) - jestliže trpíte nádorem nadledvin (feochromocytom) - jestliže trpíte průduškovým astmatem 2/3 - jestliže jste léčeni některými léky užívanými k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminoxidázy), popř. jinými látkami, které mohou zvyšovat krevní tlak. Děti a dospívající: Přípravek nesmí být podáván dětem a dospívajícím do 15 let věku. Další léčivé přípravky a Sanorin emulze: Při současném podávání přípravku Sanorin emulze a některých léků užívaných k léčbě depresí nebo Parkinsonovy choroby (inhibitory monoaminooxidázy, bicyklická antidepresiva), může dojít ke zvýšení krevního tlaku. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů: Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Sanorin emulze obsahuje methylparaben, který může vyvolat alergickou reakci a to i opožděně (s odstupem několika hodin po aplikaci přípravku). 3. Jak se Sanorin emulze používá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař neurčí jinak, vkapává se 1 až 3 kapky přípravku do každé nosní dírky, a to několikrát denně (postačuje 3krát denně). Mezi jednotlivými dávkami musí být časový odstup nejméně 4 hodiny. Přípravek se používá krátkodobě. Neměl by být používán déle než 5 dní. Pokud dojde k uvolnění nosního průduchu, může být léčba ukončena i dříve. Opakovaně se přípravek smí podat až po několikadenním přerušení terapie. Přípravek se vkapává do nosní dírky v mírném záklonu hlavy. Při vkapávání do levé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doleva a při vkapávání do pravé nosní dírky je doporučeno hlavu pootočit doprava. Při krvácení z přední části nosu lze zavést vatový tampónek smočený v přípravku. Jestliže jste použil(a) více přípravku Sanorin emulze, než jste měl(a) Při předávkování nebo náhodném požití většího množství přípravku dítětem nebo dospělým okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka. Jestliže jste zapomněl(a) použít Sanorin emulzi: Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. U zvláště citlivých pacientů se občas mohou vyskytnout mírné nežádoucí účinky jako pálení a suchost nosní sliznice. Velmi vzácně mohou být po odeznění účinku pozorovány silné pocity ucpaného nosu. Velmi vzácně (zejména při předávkování) se mohou dostavit celkové účinky v důsledku podráždění sympatického nervstva, jako je nervozita, zvýšené pocení, bolest hlavy, třes, zrychlení srdeční činnosti, bušení srdce a zvýšený krevní tlak. 3/3 Dlouhodobé a časté používání přípravku Sanorin emulze může vést k chronickému ucpávání nosu a vysychání sliznice. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Sanorin emulze uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 0 C. Uchovávejte v původním obalu a v krabičce, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před mrazem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a štítku za „Použitelné do:“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte likvidovat přípravky, které již nepotřebujete. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Sanorin emulze obsahuje - Léčivou látkou je naphazolini nitras 10 mg (odpovídá 7,6 mg nafazolinu) v 10 ml (odpovídá 51,3μg naphazolini nitras v jedné kapce). - Pomocnými látkami jsou kyselina boritá E284, edamin, cetylalkohol, methylparaben E218, blahovičníková silice, polysorbát 80, cholesterol, lehký tekutý parafín, čištěná voda. Jak Sanorin emulze vypadá a co obsahuje toto balení Bílá, snadno roztřepatelná emulze. Hnědá lahvička, kapátko SANO, příbalová informace, krabička Velikost balení: 10 ml Držitel rozhodnutí o registraci Xantis Pharma Limited Lemesou 5, Eurosure Tower, 1st floor, Flat/Office 101 2112, Nicosia Kypr Výrobce Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, č.p. 305 PSČ 747 70 Opava - Komárov Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 20.1.2017

doprava od 49 Kč
Skladem
84 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
84 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
84 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
84 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
84 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
84 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
85 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
85 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
88 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
88 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
89 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
89 Kč
doprava od 69 Kč
Info v obchodě
91 Kč
doprava od 69 Kč
Info v obchodě
91 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
91 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
91 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
92 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
92 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
93 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
93 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
94 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
94 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
96 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
96 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
99 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
99 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
100 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
100 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
100 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
100 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
110 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
110 Kč
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace