Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Homeopatika

SÉDATIF PC  TBL SLG 90

SÉDATIF PC TBL SLG 90

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

SÉDATIF PC je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě úzkosti a emočního napětí, které se projevují např. neklidem, nervozitou, podrážděností a poruchami koncentrace, a k léčbě lehkých poruch spánku. Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Cena od 229 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
SÉDATIF PC
Kód SÚKL:
0207809
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

1 sp.zn.sukls202388/2019 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO UŽIVATELE SÉDATIF PC sublingvální tablety Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek SÉDATIF PC a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SÉDATIF PC užívat 3. Jak se přípravek SÉDATIF PC užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek SÉDATIF PC uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK SÉDATIF PC A K ČEMU SE POUŽÍVÁ SÉDATIF PC je homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii k léčbě úzkosti a emočního napětí, které se projevují např. neklidem, nervozitou, podrážděností a poruchami koncentrace, a k léčbě lehkých poruch spánku. Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SÉDATIF PC UŽÍVAT Neužívejte přípravek SÉDATIF PC jestliže jste alergický(á) na léčivé látky nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Před užitím přípravku SÉDATIF PC se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte otázky vztahující se k jeho užití. Děti Tento léčivý přípravek je určen také dětem. U dětí do 6 let je možné tablety před podáním rozpustit, nejlépe v malém množství čisté neperlivé vody, z důvodu rizika vdechnutí. Další léčivé přípravky a přípravek SÉDATIF PC Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. 2 Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete jakýkoliv přípravek užívat. Tento léčivý přípravek může být užíván v době těhotenství a kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek SÉDATIF PC nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Přípravek SÉDATIF PC obsahuje monohydrát laktózy. Pokud Vám lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek užívat. 3. JAK SE PŘÍPRAVEK SÉDATIF PC UŽÍVÁ Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je: Dospělí, dospívající a děti: 1-2 tablety 3x denně, ráno, v poledne a večer, nejlépe mimo dobu jídla. Perorální podání (ústy). Tablety nechat rozpustit pod jazykem. U dětí do 6 let je možné tablety před podáním rozpustit, nejlépe v malém množství čisté neperlivé vody, z důvodu rizika vdechnutí. Bez porady s lékařem neužívejte déle než 4 týdny. Pokud se do 2 týdnů nebudete cítit lépe nebo pokud se vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Jestliže jste užil(a) více přípravku SÉDATIF PC, než jste měl(a) Pokud jste užil(a) více přípravku SÉDATIF PC, než jste měl(a), neočekává se žádné nebezpečí. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek SÉDATIF PC Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Žádné nežádoucí účinky nebyly dosud zaznamenány. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek 3 Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK PŘÍPRAVEK SÉDATIF PC UCHOVÁVAT Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Neužívejte přípravek SÉDATIF PC po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za zkratkou EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek SÉDATIF PC obsahuje Léčivými látkami v jedné sublingvální tabletě jsou: Aconitum napellus 6 CH Belladonna 6 CH Calendula officinalis 6 CH Chelidonium majus 6 CH Abrus precatorius 6 CH Viburnum opulus 6 CH Pomocnými látkami jsou: monohydrát laktózy, sodná sůl kroskarmelózy, magnesium-stearát. Jak přípravek SÉDATIF PC vypadá a co obsahuje toto balení Sublingvální tablety bílé barvy. Papírová krabička obsahující 60 nebo 90 tablet v blistru (Al / PVC). Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce BOIRON, 2 avenue de l’Ouest Lyonnais, 69510 Messimy, Francie Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: BOIRON CZ, s. r. o., Pobřežní 3/620, 186 00 Praha 8, tel.: 224 835 090, e-mail: info@boiron.cz. Zkratky uvedené na krabičce a blistru: Lot = číslo šarže, EXP = použitelné do. Tato příbalová informace byla naposledy revidována 25. 9. 2019

doprava od 49 Kč
info v obchodě
229 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
229 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
245 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
245 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
249 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
249 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace