Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Onemocnění cév

SENSICUTAN 200IU/G+3MG/G krém 80G

SENSICUTAN 200IU/G+3MG/G krém 80G

Naleznete v 4 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek Sensicutan se používá k léčbě onemocnění kůže. Léčivou látkou přípravku Sensicutan je heparin a levomenol. Přípravek Sensicutan je krém, který má vzhledem ke svému složení výrazně protizánětlivé, protisvědivé, hydratační (zvláčňující) a regenerační účinky.

Cena od 119 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
SENSICUTAN
Kód SÚKL:
0055477
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


1/4 sp.zn. sukls142134/2016 PŘÍBALOVÁ INFORMACE: INFORMACE PRO PACIENTA Sensicutan 200 IU/g+3 mg/g krém heparinum natrium, levomenolum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka.  Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu.  Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu.  Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4.  Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Sensicutan a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Sensicutan používat 3. Jak se přípravek Sensicutan používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Sensicutan uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. CO JE PŘÍPRAVEK SENSICUTAN A K ČEMU SE POUŽÍVÁ Přípravek Sensicutan se používá k léčbě onemocnění kůže. Léčivou látkou přípravku Sensicutan je heparin a levomenol. Přípravek Sensicutan je krém, který má vzhledem ke svému složení výrazně protizánětlivé, protisvědivé, hydratační (zvláčňující) a regenerační účinky. Neobsahuje žádnou hormonální složku. Kromě toho zlepšuje látkovou výměnu v povrchové vrstvě kůže a tím urychluje hojení. Přípravek Sensicutan se používá k léčbě akutních i chronických onemocnění kůže, která jsou provázena svěděním (alergická onemocnění kůže, jako atopický ekzém a kontaktní dermatitida). Přípravek je určen pro dospělé, děti od 6 let, dospívající i starší pacienty. 2. ČEMU MUSÍTE VĚNOVAT POZORNOST, NEŽ ZAČNETE PŘÍPRAVEK SENSICUTAN POUŽÍVAT Nepoužívejte přípravek Sensicutan jestliže jste alergický(á) na heparin a levomenol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Nepoužívejte přípravek na otevřené rány, sliznice a mokvavé plochy, především 2/4 v místech vlhké zapářky (oblast třísel, genitálu, podpaží, pod prsy). Nepoužívejte přípravek při poruchách srážlivosti krve v důsledku nebo nepřítomnosti faktorů krevní srážlivosti, nízkého počtu krevních destiček a jejich nedostatečné funkce. Další léčivé přípravky a přípravek Sensicutan Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Přípravek nelze používat současně s některými jinými léky pro místní používání, např. s léky s obsahem tetracyklinu, hydrokortizonu nebo kyseliny salicylové. Proto při používání jiných léků, a to na lékařský předpis i bez něj, je nutno se poradit s ošetřujícím lékařem. Při předepisování jiných léků je nutno lékaře upozornit na používání krému Sensicutan. Těhotenství, kojení a plodnost Přípravek není vhodné používat v těhotenství a v období kojení. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Sensicutan nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Sensicutan obsahuje kyselinu sorbovou, která může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). 3. JAK SE PŘÍPRAVEK SENSICUTAN POUŽÍVÁ Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Přípravek je určen ke kožnímu podání. Krém se nanáší 2-3krát denně na postižená místa kůže. Je vhodný i pro dlouhodobou léčbu několika týdnů. Nedostaví-li se však zlepšení (ústup zarudnutí a svědění) do sedmi dnů, je nutno vyhledat lékaře a řídit se jeho radou. V případě zhoršení příznaků musí být léčba přerušena a lékař vyhledán ihned. Přípravek nesmí být nanášen na otevřené a mokvající rány, na sliznice nebo do očí. Při náhodném požití většího množství krému malým dítětem může dojít k pocitu na zvracení a zvracení. Je vhodné zvracení vyvolat nebo podpořit a vyhledat ihned lékaře. 4. MOŽNÉ NEŽÁDOUCÍ ÚČINKY Podobně jako všechny léky, může mít i přípravek Sensicutan nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen. Ojediněle se mohou vyskytnout známky kožní nesnášenlivosti, jako je zarudnutí nebo svědění u osob s přecitlivělou kůží nebo nesnášenlivostí některé ze složek přípravku. Tyto kožní projevy po vysazení krému obvykle velmi rychle vymizí. Při těžších alergických reakcích je nutno přerušit léčbu a vyhledat ihned lékaře. Hlášení podezření na nežádoucí účinky 3/4 Pokud se u Vás vyskytne kterýkoliv z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. JAK PŘÍPRAVEK SENSICUTAN UCHOVÁVAT Uchovávejte mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za Použitelné do:. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. OBSAH BALENÍ A DALŠÍ INFORMACE Co přípravek Sensicutan obsahuje: Léčivá látka: Jeden gram krému obsahuje heparinum natricum 200 IU (m.j.) a levomenolum 3 mg. Pomocné látky: Kyselina salicylová, kyselina sorbová, ethoxylované alkoholy: C 12 - C 16, středně nasycené triacylglyceroly, myristylalkohol, tokoferol-alfa-acetát, dexpanthenol, disperze hydrolyzovaného kolagenu, kyselina citronová, panenský mandlový olej, čištěná voda. Jak přípravek Sensicutan vypadá a co obsahuje toto balení: Lékovou formou přípravku je krém. Sensicutan je bílý až nažloutlý krém. Obsah balení: 30 g krému nebo 80 g krému Držitel rozhodnutí o registraci: Harras Pharma Curarina Arzneimittel GmbH, Am Harras 15 D-81373 Mnichov Německo Výrobce: Gehrlicher Pharmazeutische Extrakte GmbH Robert Koch Str. 5 D-82347 Eurasburg/Obb Německo 4/4 Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: IBI-International spol. s r.o. Senovážné nám. 5, 110 00 Praha 1 Tel.: 00420 221111500, fax: 00420 222247428 e-mail: ibi@ibi.cz, Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 29.8.2016

doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
119 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
119 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
119 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
119 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
125 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
125 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
129 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
129 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace