Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Bolest v krku

SEPTABENE CITRON A BEZOVÝ KVĚT 3MG/1MG pastilky 24

SEPTABENE CITRON A BEZOVÝ KVĚT 3MG/1MG pastilky 24

Naleznete v 2 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek Septabene citron a bezový květ obsahuje léčivé látky benzydamin-hydrochlorid a cetylpyridinium-chlorid. Přípravek Septabene citron a bezový květ, pastilky, je léčivý přípravek pro místní použití v ústech působící proti zánětu, proti bolesti a proti šíření choroboplodných zárodků. Přípravek Septabene citron a bezový květ dezinfikuje ústa a krk a zmírňuje příznaky zánětu v krku, jako je bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla a porucha funkce.

Cena od 194 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
SEPTABENE CITRON A BEZOVÝ KVĚT
Kód SÚKL:
0172602
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

1 Sp.zn.sukls62712/2018 Příbalová informace: informace pro pacienta Septabene citron a bezový květ 3 mg/1 mg pastilky benzydamini hydrochloridum/cetylpyridinii chloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Septabene citron a bezový květ a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septabene citron a bezový květ používat 3. Jak se přípravek Septabene citron a bezový květ používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Septabene citron a bezový květ uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Septabene citron a bezový květ a k čemu se používá Přípravek Septabene citron a bezový květ obsahuje léčivé látky benzydamin-hydrochlorid a cetylpyridinium-chlorid. Přípravek Septabene citron a bezový květ, pastilky, je léčivý přípravek pro místní použití v ústech působící proti zánětu, proti bolesti a proti šíření choroboplodných zárodků. Přípravek Septabene citron a bezový květ dezinfikuje ústa a krk a zmírňuje příznaky zánětu v krku, jako je bolest, zarudnutí, otok, pocit tepla a porucha funkce. Přípravek Septabene citron a bezový květ se používá k léčbě příznaků bolesti v krku spojených s mírnými infekcemi v ústech a krku (včetně zánětu dásní a zánětu hltanu). Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septabene citron a bezový květ používat Nepoužívejte přípravek Septabene citron a bezový květ: - jestliže jste alergický(á) na benzydamin-hydrochlorid, cetylpyridinium-chlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - tento přípravek nesmí být používán u dětí ve věku do 6 let. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Septabene citron a bezový květ se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Septabene citron a bezový květ nepoužívejte déle než 7 dní. Pokud se příznaky zhorší nebo se během 3 dnů nezlepší, nebo pokud se objeví jiné příznaky, jako je horečka, vyhledejte lékaře. 2 Použití místních přípravků, a to zejména po dlouhou dobu, může vést k senzibilizaci (vznik přecitlivělosti). V takovém případě se musí léčba přerušit a musíte se poradit s lékařem o zahájení vhodné léčby. Přípravek Septabene citron a bezový květ nesmí být používán v kombinaci s aniontovými látkami, které jsou například obsažené v zubních pastách, a proto se nedoporučuje, aby byl přípravek používán bezprostředně před nebo po čištění zubů. Buďte zvlášť opatrný(á): - jestliže jste alergický(á) na salicyláty (např. kyselinu acetylsalicylovou a kyselinu salicylovou) nebo na jiné protizánětlivé léky proti bolesti nazývané nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Použití tohoto přípravku se nedoporučuje. - jestliže máte nebo jste někdy měl(a) průduškové astma. V tomto případě je třeba dbát opatrnosti. Děti a dospívající Přípravek Septabene citron a bezový květ nesmí být používán u dětí ve věku do 6 let. Další léčivé přípravky a přípravek Septabene citron a bezový květ Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době používal(a) nebo které možná budete používat. Při používání přípravku Septabene citron a bezový květ nepoužívejte současně jiná antiseptika. Přípravek Septabene citron a bezový květ s jídlem, pitím a alkoholem Nepoužívejte přípravek Septabene citron a bezový květ spolu s mlékem, protože mléko snižuje jeho účinnost. Nepoužívejte přípravek Septabene citron a bezový květ před jídlem a pitím nebo během jídla a pití. Nejezte ani nepijte po dobu alespoň jedné hodiny po použití přípravku Septabene citron a bezový květ. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek Septabene citron a bezový květ se během těhotenství nedoporučuje. Pokud kojíte, poraďte se se svým lékařem, který rozhodne, zda máte přestat kojit nebo ukončit léčbu přípravkem Septabene citron a bezový květ. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Septabene citron a bezový květ nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Septabene citron a bezový květ obsahuje isomalt (E953), butylhydroxyanisol (E320) a natrium benzoát (E211) Pokud Vám Váš lékař sdělil, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. Butylhydroxyanisol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitida) nebo podráždění očí a sliznic. Tento léčivý přípravek obsahuje až 0,00075 mg natrium benzoátu v každé pastilce, a proto může způsobit místní podráždění. 3. Jak se přípravek Septabene citron a bezový květ používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 3 Dospělí Doporučená dávka je 3-4 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až 6 hodin. Dospívající starší než 12 let Doporučená dávka je 3-4 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až 6 hodin. Děti od 6 do 12 let Doporučená dávka je 3 pastilky denně. Pastilka se má pomalu rozpustit v ústech každých 3 až 6 hodin. Děti mladší než 6 let Přípravek Septabene citron a bezový květ se nesmí používat u dětí mladších než 6 let. Nepřekračujte uvedenou dávku. Nepoužívejte přípravek Septabene citron a bezový květ bezprostředně před jídlem a pitím nebo během jídla a pití. Nejezte ani nepijte po dobu alespoň jedné hodiny po použití tohoto přípravku. Nedoporučuje se používat přípravek bezprostředně před nebo po čištění zubů. Délka léčby Nepoužívejte tento léčivý přípravek déle než 7 dnů. Pokud se příznaky zhorší nebo se během 3 dnů nezlepší, nebo pokud se objeví jiné příznaky, jako je horečka, vyhledejte lékaře. Poraďte se se svým lékařem, jestliže se Vaše nemoc opakuje, nebo pokud si všimnete jakýchkoli změn v charakteru Vaší nemoci. Jestliže jste použil(a) více přípravku Septabene citron a bezový květ, než jste měl(a) V případě náhodného požití nadměrné dávky tohoto léčivého přípravku ihned informujte svého lékaře nebo jděte do nejbližší nemocnice. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Septabene citron a bezový květ Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1 000 pacientů): - kopřivka (urtikárie), zvýšená citlivost kůže na sluneční záření (fotosenzitivita), - náhlé, nekontrolované zúžení dýchacích cest v plicích (bronchospasmus, zúžení průdušek). Velmi vzácné (mohou postihnout až 1 z 10 000 pacientů): - místní podráždění v dutině ústní, pocit pálení v dutině ústní. Není známo (četnost z dostupných údajů nelze určit): - alergická reakce (přecitlivělost), - závažná alergická reakce (anafylaktický šok), jejíž známky mohou zahrnovat potíže s dýcháním, bolest nebo tíseň na hrudi a/nebo pocit závrati/pocit na omdlení, intenzivní svědění kůže nebo 4 boule na kůži, otok obličeje, rtů, jazyka a/nebo hrdla, což může být potencionálně život ohrožující, - pálení sliznice dutiny ústní, ztráta citlivosti (znecitlivění) sliznice dutiny ústní. Obvykle jsou tyto nežádoucí účinky přechodné. Nicméně když se objeví, doporučuje se, abyste se poradil(a) se svým lékařem nebo lékárníkem. Postupujte podle pokynů v příbalové informaci pro pacienta, snížíte tím riziko nežádoucích účinků. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Septabene citron a bezový květ uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní teplotní podmínky uchovávání. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Septabene citron a bezový květ obsahuje - Léčivými látkami jsou benzydamini hydrochloridum a cetylpyridinii chloridum. Jedna pastilka obsahuje benzydamini hydrochloridum 3 mg a cetylpyridinii chloridum 1 mg. - Dalšími složkami jsou silice máty peprné, levomenthol, sukralosa (E955), kyselina citronová (E330), isomalt M (E953), citronové aroma (obsahující butylhydroxyanisol (E320)), aroma černého bezu, kurkumin (E100) (obsahující natrium-benzoát (E211)), měďnatý komplex chlorofylinu (E141). Viz bod 2 „Přípravek Septabene citron a bezový květ obsahuje isomalt (E953), butylhydroxyanisol (E320) a natrium-benzoát (E211)“. Jak přípravek Septabene citron a bezový květ vypadá a co obsahuje toto balení Kulaté pastilky se zkosenými hranami a drsným povrchem světle zelené až zelené barvy. Mohou být přítomny bílé skvrny, nerovnoměrné zbarvení, přítomnost vzduchových bublin v hmotě „tvrdých bonbonů“ a malé zubaté hrany. Průměr pastilky: 18,0 mm - 19,0 mm, tloušťka: 7,0 mm - 8,0 mm. Přípravek Septabene citron a bezový květ je dostupný v krabičkách po 8, 16, 24, 32 nebo 40 pastilkách v blistrech. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. 5 Držitel rozhodnutí o registraci KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko Výrobce KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko TAD Pharma GmbH, Heinz-Lohmann- Straße 5, 27472 Cuxhaven, Německo Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Název členského státu Název léčivého přípravku Bulharsko Септолете тотал лимон и цвят от бъз 3 mg/1 mg таблетки за смучене Česká republika Septabene citron a bezový květ Estonsko Septolete omni lemon & elderflower Finsko Septabene sitruuna & seljankukka 3 mg/1 mg imeskelytabletti Chorvatsko Septolete duo limun i bazga 3 mg/ 1 mg pastile Itálie Septolete Litva Septabene 3 mg/1 mg kietosios pastilės Lotyšsko Septabene ar citronu un plūškoku 3 mg / 1 mg sūkājamās tablets Maďarsko Septolete extra citrom-bodza 3 mg / 1 mg szopogató tabletta Polsko Septolete ultra o smaku cytryny i czarnego bzu Portugalsko Septolete Duo limão e flor de sabugueiro Rumunsko Septolete omni lămâie şi soc 3 mg/1 mg pastile Slovenská republika Septolete extra s príchuťou citrónu a bazového kvetu 3 mg/1 mg tvrdé pastilky Slovinsko Septabene z okusom limone in bezga 3 mg / 1 mg pastile Tato příbalová informace byla naposledy revidována 4. 4. 2018

doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
194 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
194 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
199 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
199 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace