Vyhledejte alternativy
Zkontrolujte interakce
Domů

 > Produkty

 > Volně prodejné léky

 > Bolest v krku

SEPTILEN 5MG pastilky 20

SEPTILEN 5MG pastilky 20

Naleznete v 20 lékárnách

Přípravek se používá při zánětech horních cest dýchacích (zánět nosní sliznice a hltanu, zánět hrtanu) a dutiny ústní (zánět krčních mandlí). Tato onemocnění se obvykle projevují bolestí či pálením v krku, zahleněním či pocitem sucha, dráždivým kašlem nebo chrapotem. Přípravek lze podávat i jako doplněk celkové antibiotické léčby.

Cena od 69 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
SEPTILEN
Kód SÚKL:
0229959
Léčivá látka:
TRIDECANAMINI ADIPAS
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

SEPTILEN 5MG pastilky 20
SEPTILEN
5MG pastilky 20

cena od 80 Kč

Na jednotce dražší o:
15 %

1 sp.zn. sukls160500/2018 Příbalová informace: informace pro uživatele SEPTILEN 5 mg pastilky tridecanamini adipas Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek SEPTILEN 5 mg a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEPTILEN 5 mg užívat 3. Jak se přípravek SEPTILEN 5 mg užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek SEPTILEN 5 mg uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek SEPTILEN 5 mg a k čemu se používá Přípravek se používá při zánětech horních cest dýchacích (zánět nosní sliznice a hltanu, zánět hrtanu) a dutiny ústní (zánět krčních mandlí). Tato onemocnění se obvykle projevují bolestí či pálením v krku, zahleněním či pocitem sucha, dráždivým kašlem nebo chrapotem. Přípravek lze podávat i jako doplněk celkové antibiotické léčby. Léčivá látka adipát aminotridekanu působí proti mikroorganismům vyvolávajícím zánětlivá onemocnění, je účinná na mnohé baktérie i kvasinkové mikroorganismy. Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající děti od 5 let, těhotné i kojící ženy. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEPTILEN 5 mg používat Neužívejte přípravek SEPTILEN 5 mg: - jestliže jste alergický(á) na adipát aminotridekanu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - nesmí se podávat dětem do 5 let. Upozornění a opatření Během užívání přípravku SEPTILEN 5 mg se mohou objevit nepříjemné pocity v dutině ústní (brnění jazyka nebo hltanu), které bývají většinou přechodné a nejsou důvodem pro ukončení léčby. Další léčivé přípravky a přípravek SEPTILEN 5 mg Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. O vhodnosti současného užívání přípravku SEPTILEN 5 mg s jinými léky se poraďte s lékařem. Přípravek SEPTILEN 5 mg s jídlem a pitím 2 Přípravek užívejte nejlépe po jídle. Pastilku nechte volně rozpustit v ústech, nezapíjejte, nerozkousávejte. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek mohou užívat těhotné i kojící ženy. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 3. Jak se přípravek SEPTILEN 5 mg užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař nedoporučí jinak, užívejte 3-4-krát denně 1 pastilku. Stejné dávkování platí i pro děti od 5 let a pro těhotné i kojící ženy. Pastilku nechte volně rozpustit v ústech, nezapíjejte, nerozkousávejte. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 5 dní. Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků nemoci nebo se stav zhorší, vyhledejte lékaře. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. Jestliže jste užil(a) více přípravku SEPTILEN 5 mg, než jste měl(a) Při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem se poraďte se svým lékařem. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen, ale při rozpouštění pastilky se v ústech může často vyskytnout pocit pálení či trpknutí. Zřídka se může objevit pocit sucha v ústech, necitlivost a nadměrná tvorba slin. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek SEPTILEN 5 mg uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 3 Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek SEPTILEN 5 mg obsahuje - Léčivou látkou je tridecanamini adipas 5 mg v jedné pastilce. - Dalšími složkami jsou mannitol, hypromelosa 2910/50, dihydrát sodné soli sacharinu, levomenthol, karagen, aroma máty peprné, mikrokrystalická celulosa, upravený montánní vosk, koloidní bezvodý oxid křemičitý, aluminium-tristearát. Jak přípravek SEPTILEN 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení Bílé tablety s půlicí rýhou. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. Vnitřní obal: PVC/Al blistr Vnější obal: krabička Velikost balení: 20 pastilek k rozpuštění v ústech. Držitel rozhodnutí o registraci sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika Výrobce Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 4. 2018

doprava od 70 Kč
Skladem
69 Kč
doprava od 70 Kč
Skladem
69 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
72 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
72 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
73 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
73 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
74 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
74 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
74 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
74 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
74 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
74 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
75 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
75 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
77 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
77 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
77 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
77 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
78 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
78 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
79 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
79 Kč
doprava od 69 Kč
Info v obchodě
80 Kč
doprava od 69 Kč
Info v obchodě
80 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
80 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
80 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
81 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
81 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
82 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
82 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
82 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
82 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
82 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
82 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
84 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
84 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
86 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
86 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
87 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
87 Kč
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace