Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Volně prodejné léky

 > Bolest v krku

SEPTILEN 5MG pastilky 20

SEPTILEN 5MG pastilky 20

Naleznete v 2 lékárnách
registrovaný léčivý přípravek

Přípravek se používá při zánětech horních cest dýchacích (zánět nosní sliznice a hltanu, zánět hrtanu) a dutiny ústní (zánět krčních mandlí). Tato onemocnění se obvykle projevují bolestí či pálením v krku, zahleněním či pocitem sucha, dráždivým kašlem nebo chrapotem. Přípravek lze podávat i jako doplněk celkové antibiotické léčby.

Cena od 81 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
SEPTILEN
Kód SÚKL:
0229959
Léčivá látka:
TRIDECANAMINI ADIPAS
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


1 sp.zn. sukls160500/2018 Příbalová informace: informace pro uživatele SEPTILEN 5 mg pastilky tridecanamini adipas Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 5 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek SEPTILEN 5 mg a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEPTILEN 5 mg užívat 3. Jak se přípravek SEPTILEN 5 mg užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek SEPTILEN 5 mg uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek SEPTILEN 5 mg a k čemu se používá Přípravek se používá při zánětech horních cest dýchacích (zánět nosní sliznice a hltanu, zánět hrtanu) a dutiny ústní (zánět krčních mandlí). Tato onemocnění se obvykle projevují bolestí či pálením v krku, zahleněním či pocitem sucha, dráždivým kašlem nebo chrapotem. Přípravek lze podávat i jako doplněk celkové antibiotické léčby. Léčivá látka adipát aminotridekanu působí proti mikroorganismům vyvolávajícím zánětlivá onemocnění, je účinná na mnohé baktérie i kvasinkové mikroorganismy. Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající děti od 5 let, těhotné i kojící ženy. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek SEPTILEN 5 mg používat Neužívejte přípravek SEPTILEN 5 mg: - jestliže jste alergický(á) na adipát aminotridekanu nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - nesmí se podávat dětem do 5 let. Upozornění a opatření Během užívání přípravku SEPTILEN 5 mg se mohou objevit nepříjemné pocity v dutině ústní (brnění jazyka nebo hltanu), které bývají většinou přechodné a nejsou důvodem pro ukončení léčby. Další léčivé přípravky a přípravek SEPTILEN 5 mg Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. O vhodnosti současného užívání přípravku SEPTILEN 5 mg s jinými léky se poraďte s lékařem. Přípravek SEPTILEN 5 mg s jídlem a pitím 2 Přípravek užívejte nejlépe po jídle. Pastilku nechte volně rozpustit v ústech, nezapíjejte, nerozkousávejte. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek mohou užívat těhotné i kojící ženy. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje. 3. Jak se přípravek SEPTILEN 5 mg užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař nedoporučí jinak, užívejte 3-4-krát denně 1 pastilku. Stejné dávkování platí i pro děti od 5 let a pro těhotné i kojící ženy. Pastilku nechte volně rozpustit v ústech, nezapíjejte, nerozkousávejte. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 5 dní. Pokud nedojde k ústupu nebo zmírnění příznaků nemoci nebo se stav zhorší, vyhledejte lékaře. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. Jestliže jste užil(a) více přípravku SEPTILEN 5 mg, než jste měl(a) Při předávkování nebo náhodném požití více tablet dítětem se poraďte se svým lékařem. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen, ale při rozpouštění pastilky se v ústech může často vyskytnout pocit pálení či trpknutí. Zřídka se může objevit pocit sucha v ústech, necitlivost a nadměrná tvorba slin. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek SEPTILEN 5 mg uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 3 Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Přípravek uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek SEPTILEN 5 mg obsahuje - Léčivou látkou je tridecanamini adipas 5 mg v jedné pastilce. - Dalšími složkami jsou mannitol, hypromelosa 2910/50, dihydrát sodné soli sacharinu, levomenthol, karagen, aroma máty peprné, mikrokrystalická celulosa, upravený montánní vosk, koloidní bezvodý oxid křemičitý, aluminium-tristearát. Jak přípravek SEPTILEN 5 mg vypadá a co obsahuje toto balení Bílé tablety s půlicí rýhou. Půlicí rýha není určena k rozlomení tablety. Vnitřní obal: PVC/Al blistr Vnější obal: krabička Velikost balení: 20 pastilek k rozpuštění v ústech. Držitel rozhodnutí o registraci sanofi-aventis, s.r.o., Evropská 846/176a, 160 00 Praha 6, Česká republika Výrobce Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27 Hlohovec, Slovenská republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 4. 2018

doprava od 49 Kč
Skladem
81 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
81 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
82 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
82 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace