Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Bolest v krku

SEPTOLETE D 1MG pastilky 30 II

SEPTOLETE D 1MG pastilky 30 II

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Pastilky Septolete D obsahují benzalkonium-chlorid, který má antiseptický účinek, tj. ničí mnohé typy bakterií a některé druhy kvasinek. Pastilky Septolete D působí přímo na mikroorganismy způsobující onemocnění úst a hltanu.

Alternativou ušetříte až 4 %
Cena od 125 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
SEPTOLETE D
Kód SÚKL:
0208424
Léčivá látka:
BENZALKONII CHLORIDUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

SEPTOLETE MENTHOL 1MG pastilky 30 II
SEPTOLETE MENTHOL
1MG pastilky 30 II

cena od 119 Kč

Na jednotce ušetříte až:
4 %

sp.zn. sukls131326/2010 a sp.zn. sukls226812/2016 Příbalová informace: informace pro pacienta Septolete D 1 mg pastilky benzalkonii chloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Septolete D a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septolete D používat 3. Jak se přípravek Septolete D používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Septolete D uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Septolete D a k čemu se používá Pastilky Septolete D obsahují benzalkonium-chlorid, který má antiseptický účinek, tj. ničí mnohé typy bakterií a některé druhy kvasinek. Pastilky Septolete D působí přímo na mikroorganismy způsobující onemocnění úst a hltanu. Zabraňují rozšíření infekce a účinně zmírňují obtíže spojené s onemocněním ústní dutiny a hltanu. Pastilky Septolete D jsou určeny k lokální léčbě při: - mírných zánětech dutiny ústní a hltanu, které se projevují bolestí či pálením v krku, otokem, zarudnutím hrdla - zánětech sliznice dásní a sliznice dutiny ústní, které se projevují bolestí, otokem, zarudnutím, zvýšenou citlivostí sliznice dutiny ústní nebo drobným krvácením při kontaktu s postiženým místem Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septolete D používat Nepoužívejte Septolete D: - jestliže jste alergický(á) na benzalkonium-chlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - přípravek nesmí používat děti mladší 4 let. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Septolete D se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. V případě závažnější infekce doprovázené horečkou, silnou bolestí v krku, bolestí hlavy nebo zvracením navštivte svého lékaře, zvláště pokud se Vaše příznaky nezlepší do 3 dnů. Děti a dospívající Nepodávejte pastilky dětem do 4 let. Další léčivé přípravky a přípravek Septolete D Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Není známo, že by přípravek ovlivňoval účinky jiných léků. Přípravek Septolete D s jídlem a pitím Pastilky Septolete D nepoužívejte bezprostředně před jídlem nebo během jídla . Nejezte ani nepijte po dobu alespoň 60 minut po použití tohoto přípravku. Pastilky se nesmí používat společně s mlékem, protože mléko snižuje antimikrobiální účinnost tohoto přípravku. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Těhotné a kojící ženy mohou přípravek Septolete D používat pouze po poradě s lékařem. Septolete D obsahuje maltitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento léčivý přípravek používat. Diabetici: Vezměte v úvahu, že jedna pastilka obsahuje 0,6 g maltitolu. 3. Jak se přípravek Septolete D používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dospělí a dospívající: Doporučená dávka je každé 2 – 3 hodiny 1 pastilka. Maximální denní dávka je 6 – 8 pastilek. Děti od 10 do 12 let: Doporučená dávka je každé 3 – 4 hodiny 1 pastilka. Maximální denní dávka je 6 pastilek. Děti od 4 do 10 let: Doporučená dávka je každé 3 – 4 hodiny 1 pastilka. Maximální denní dávka jsou 4 pastilky. Nepodávejte pastilky dětem do 4 let. Pastilky se cucají nebo se nechají volně rozpustit v ústech. Po použití pastilky nejezte ani nepijte alespoň 60 minut. Obvyklá délka používání přípravku při bolestech v krku je 5 dnů, při zánětech dutiny ústní nebo dásní 7 dnů. Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 7 dnů. Jestliže jste použil(a) více přípravku Septolete D, než jste měl(a) Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Septolete D Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se pastilky Septolete D používají v doporučených dávkách, nežádoucí účinky se vyskytují vzácně či velmi vzácně. U citlivých lidí mohou vyšší než doporučené dávky vzácně způsobit zažívací potíže, jako jsou pocit na zvracení a průjem. Velmi vzácně se může vyskytnout reakce z přecitlivělosti (alergická reakce), jako jsou podráždění a kožní vyrážka. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Septolete D uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Septolete D obsahuje - Léčivou látkou je benzalkonii chloridum. Jedna pastilka obsahuje benzalkonii chloridum 1,0 mg. - Dalšími složkami jsou maltitol, roztok maltitolu, mannitol, panenský ricinový olej, glycerol, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, chinolinová žluť, oxid titaničitý, povidon, voskové leštidlo, levomenthol, silice máty peprné, blahovičníková silice, thymol. Jak přípravek Septolete D vypadá a co obsahuje toto balení Žluté, kulaté, bikonvexní pastilky. Balení: 30 pastilek Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 12. 2016

doprava od 79 Kč
info v obchodě
125 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
125 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
129 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
129 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
129 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
129 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace