Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Volně prodejné léky

 > Bolest v krku

SEPTOLETE D 1MG pastilky 30 II

SEPTOLETE D 1MG pastilky 30 II

Naleznete v 4 lékárnách
registrovaný léčivý přípravek

Pastilky Septolete D obsahují benzalkonium-chlorid, který má antiseptický účinek, tj. ničí mnohé typy bakterií a některé druhy kvasinek. Pastilky Septolete D působí přímo na mikroorganismy způsobující onemocnění úst a hltanu.

Cena od 85 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
SEPTOLETE D
Kód SÚKL:
0208424
Léčivá látka:
BENZALKONII CHLORIDUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

SEPTOLETE MENTHOL 1MG pastilky 30 II
SEPTOLETE MENTHOL
1MG pastilky 30 II

cena od 85 Kč

Na jednotce levnější o:
0 %

sp.zn. sukls131326/2010 a sp.zn. sukls226812/2016 Příbalová informace: informace pro pacienta Septolete D 1 mg pastilky benzalkonii chloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Septolete D a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septolete D používat 3. Jak se přípravek Septolete D používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Septolete D uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Septolete D a k čemu se používá Pastilky Septolete D obsahují benzalkonium-chlorid, který má antiseptický účinek, tj. ničí mnohé typy bakterií a některé druhy kvasinek. Pastilky Septolete D působí přímo na mikroorganismy způsobující onemocnění úst a hltanu. Zabraňují rozšíření infekce a účinně zmírňují obtíže spojené s onemocněním ústní dutiny a hltanu. Pastilky Septolete D jsou určeny k lokální léčbě při: - mírných zánětech dutiny ústní a hltanu, které se projevují bolestí či pálením v krku, otokem, zarudnutím hrdla - zánětech sliznice dásní a sliznice dutiny ústní, které se projevují bolestí, otokem, zarudnutím, zvýšenou citlivostí sliznice dutiny ústní nebo drobným krvácením při kontaktu s postiženým místem Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septolete D používat Nepoužívejte Septolete D: - jestliže jste alergický(á) na benzalkonium-chlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - přípravek nesmí používat děti mladší 4 let. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Septolete D se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. V případě závažnější infekce doprovázené horečkou, silnou bolestí v krku, bolestí hlavy nebo zvracením navštivte svého lékaře, zvláště pokud se Vaše příznaky nezlepší do 3 dnů. Děti a dospívající Nepodávejte pastilky dětem do 4 let. Další léčivé přípravky a přípravek Septolete D Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Není známo, že by přípravek ovlivňoval účinky jiných léků. Přípravek Septolete D s jídlem a pitím Pastilky Septolete D nepoužívejte bezprostředně před jídlem nebo během jídla . Nejezte ani nepijte po dobu alespoň 60 minut po použití tohoto přípravku. Pastilky se nesmí používat společně s mlékem, protože mléko snižuje antimikrobiální účinnost tohoto přípravku. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Těhotné a kojící ženy mohou přípravek Septolete D používat pouze po poradě s lékařem. Septolete D obsahuje maltitol. Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se s ním dříve, než začnete tento léčivý přípravek používat. Diabetici: Vezměte v úvahu, že jedna pastilka obsahuje 0,6 g maltitolu. 3. Jak se přípravek Septolete D používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Dospělí a dospívající: Doporučená dávka je každé 2 – 3 hodiny 1 pastilka. Maximální denní dávka je 6 – 8 pastilek. Děti od 10 do 12 let: Doporučená dávka je každé 3 – 4 hodiny 1 pastilka. Maximální denní dávka je 6 pastilek. Děti od 4 do 10 let: Doporučená dávka je každé 3 – 4 hodiny 1 pastilka. Maximální denní dávka jsou 4 pastilky. Nepodávejte pastilky dětem do 4 let. Pastilky se cucají nebo se nechají volně rozpustit v ústech. Po použití pastilky nejezte ani nepijte alespoň 60 minut. Obvyklá délka používání přípravku při bolestech v krku je 5 dnů, při zánětech dutiny ústní nebo dásní 7 dnů. Bez porady s lékařem přípravek používejte nejdéle 7 dnů. Jestliže jste použil(a) více přípravku Septolete D, než jste měl(a) Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Septolete D Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Pokud se pastilky Septolete D používají v doporučených dávkách, nežádoucí účinky se vyskytují vzácně či velmi vzácně. U citlivých lidí mohou vyšší než doporučené dávky vzácně způsobit zažívací potíže, jako jsou pocit na zvracení a průjem. Velmi vzácně se může vyskytnout reakce z přecitlivělosti (alergická reakce), jako jsou podráždění a kožní vyrážka. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Septolete D uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Uchovávejte při teplotě do 25 C. Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem a vlhkostí. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Septolete D obsahuje - Léčivou látkou je benzalkonii chloridum. Jedna pastilka obsahuje benzalkonii chloridum 1,0 mg. - Dalšími složkami jsou maltitol, roztok maltitolu, mannitol, panenský ricinový olej, glycerol, magnesium-stearát, koloidní bezvodý oxid křemičitý, chinolinová žluť, oxid titaničitý, povidon, voskové leštidlo, levomenthol, silice máty peprné, blahovičníková silice, thymol. Jak přípravek Septolete D vypadá a co obsahuje toto balení Žluté, kulaté, bikonvexní pastilky. Balení: 30 pastilek Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce KRKA, d.d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, Slovinsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována 14. 12. 2016

doprava od 49 Kč
Info v obchodě
85 Kč
doprava od 49 Kč
Info v obchodě
85 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
126 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
126 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
126 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
126 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
139 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
139 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace