Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Dezinfekční přípravky

SEPTONEX 8,3MG/ML DRM SPR SOL 1X45ML

SEPTONEX 8,3MG/ML DRM SPR SOL 1X45ML

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek Septonex obsahuje povrchově aktivní dezinfekční látku karbethopendecinium-bromid, který brání rozmnožování baktérií a některých virů. Bez porady s lékařem mohou přípravek používat dospělí i děti k běžné dezinfekci drobných kožních poranění. Dále se přípravek Septonex používá k léčbě drobných projevů kožního hnisání projevujícího se zarudnutím, mokváním a strupy, a to i při jejich výskytu ve vlasaté části hlavy.

Cena od 91 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
SEPTONEX
Kód SÚKL:
0092414
Léčivá látka:
CARBETHOPENDECINII BROMIDUM
Režim výdeje:
vyhrazená léčiva
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


1/3 sp.zn.sukls245205/2019 Příbalová informace: informace pro pacienta Septonex 8,3 mg/ml kožní sprej, roztok carbethopendecinii bromidum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je přípravek Septonex a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septonex používat 3. Jak se přípravek Septonex používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Septonex uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Septonex a k čemu se používá Přípravek Septonex obsahuje povrchově aktivní dezinfekční látku karbethopendecinium-bromid, který brání rozmnožování baktérií a některých virů. Bez porady s lékařem mohou přípravek používat dospělí i děti k běžné dezinfekci drobných kožních poranění. Dále se přípravek Septonex používá k léčbě drobných projevů kožního hnisání projevujícího se zarudnutím, mokváním a strupy, a to i při jejich výskytu ve vlasaté části hlavy. Pouze na doporučení lékaře lze přípravek použít k dezinfekci pooperačních jizev a píštělí. Pokud se 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Septonex používat Nepoužívejte přípravek Septonex - jestliže jste alergický(á) na karbethopendecinium-bromid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - k ošetření bezprostředního okolí oka. Upozornění a opatření Před použitím přípravku Septonex se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek není vhodný na ošetření bezprostředního okolí oka. Přípravek se nesmí užívat vnitřně! Nesmí se dostat do oka a nesmí se vdechovat. Při podráždění pokožky použijte dezinfekční přípravek s jiným chemickým složením. Pokud trpíte onemocněním ledvin, použití přípravku konzultujte s lékařem. 2/3 Další léčivé přípravky a přípravek Septonex Mýdlo (alkálie) ruší dezinfekční účinek přípravku Septonex, proto se mýdlo musí před použitím přípravku Septonex důkladně opláchnout vodou. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a), nebo které možná budete užívat. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek Septonex je možné použít v těhotenství a v období kojení na doporučení lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek je určen k zevnímu použití, proto nemá žádný vliv na schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Přípravek Septonex obsahuje propylengykol Tento léčivý přípravek obsahuje 50 mg propylenglykolu v 1 ml. Propylenglykol může způsobit podráždění kůže. 3. Jak se přípravek Septonex používá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Po sejmutí ochranného krytu stlačením mechanické pumpičky s rozprašovačem postříkejte místo určené k dezinfekci ze vzdálenosti asi 10 cm tak, aby se na něm vytvořila souvislá tenká vrstva. Pokud jeden stisk nepostačuje k pokrytí celého ošetřovaného místa, může být postřik opakován podle rozsahu ošetřované plochy. Při nástřiku je nutno držet nádobku ve svislé poloze. Pokud se rána nehojí nebo se stav rány zhoršuje (objeví-li se např. zarudnutí, otok, bolestivost či citlivost rány, hnis v ráně), vyhledejte lékaře. Délka léčby: Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek Septonex déle než 7 dní. Pokud se příznaky v místě rány do 3 dnů nezlepší nebo se zhoršují, vyhledejte lékaře. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je ale velmi dobře snášen. Frekvence výskytu - není známo (z dostupných údajů nelze určit): Výskyt kožních reakcí (vyrážky různého charakteru a intenzity). Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci- ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 3/3 5. Jak přípravek Septonex uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Hořlavina! Nepoužívejte v blízkosti otevřeného ohně. Nepoužívejte po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Léčivé přípravky se nesmí vyhazovat do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Septonex obsahuje - Léčivou látkou je carbethopendecinii bromidum. Jeden ml roztoku obsahuje carbethopendecinii bromidum 8,3 mg. - Pomocné látky jsou propylenglykol, povidon 25, ponceau 4R, oranžová žluť, ethanol 96% a čištěná voda. Jak přípravek Septonex vypadá a co obsahuje toto balení Po vystříkání čirá červená tekutina charakteristického zápachu. Velikost balení: 30 ml, 45 ml, 100 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Teva Czech Industries s.r.o., Ostravská 29, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována 26. 11. 2019

doprava od 49 Kč
info v obchodě
91 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
91 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
94 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
94 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
99 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
99 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace