Podmínky používání webového portálu www.hledejleky.cz
I. Úvodní ustanovení

 1. Tyto podmínky upravují základní podmínky užití Portálu Uživateli a Prodejci, a vztahy mezi Uživatelem, Pro vozovatelem a Prodejcem v souvislosti s užíváním Portálu (dále jen „Podmínky“).
 2. Tyto Podmínky nepředstavují kupní smlouvu mezi Prodejcem a Uživatelem, a to ani kupní smlouvu uzavřenou s využitím a prostřednictvím Portálu, a souhlas s nimi tedy nepředstavuje uzavření takové kupní smlouvy ani rámcové kupní smlouvy
 3. Bez vyslovení souhlasu s těmito podmínkami může být Uživateli Provozovatelem Portál znepřístupněn.
 4. Tyto Podmínky se přiměřeně uplatní i na vztahy mezi Provozovatelem a Prodávajícími – tímto není dotčeno právo Provozovatele uzavřít s Prodávajícím speciální smlouvu upravující jejich vztah, přičemž taková smlouva má přednost před zněním těchto Podmínek, nedohodne-li se Provozovatel s Prodávajícím jinak.

II. Vysvětlení pojmů

Léčivý přípravek
Léčivý přípravek ve smyslu § 2 zákona č. 378/2007 Sb. o léčivech, ve znění pozdějších předpisů.
Portál
Internetové stránky Provozovatele, dostupné na adrese www.hledejleky.cz.
Prodávající
Provozovatel lékárny registrované u Státního úřadu pro kontrolu léčiv, který nabízí své zboží prostřednictvím svých webových stránek, které mohou, ale nemusejí být s Portálem propojeny prostřednictvím XML kódu, pokud Uživatel prostřednictvím Portálu může skrze hyperlink přejít na webové stránky takového provozovatele.
Provozovatel
Společnost Forecom Solutions s.r.o., IČO: 08180075, se sídlem Švantlova 1804, Budějovické Předměstí, 397 01 Písek, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, spisová značka C 28856. Provozovatel není výrobcem Léčivých přípravků, není distributorem Léčivých přípravků, provozovatelem zdravotních služeb ani provozovatelem lékárny či online lékárny.
Uživatel
Jakákoliv fyzická osoba, která si ve svém internetovém prohlížeči zobrazí webové stránky Portálu.
Zboží
Léčivý přípravek, o němž jsou na Portálu dostupné informace, a který si lze u některého z Prodejců zakoupit.

III. Portál a jeho funkcionality

 1. Portál je vyhledávač a informační galerie Léčivých přípravků provozovaná Provozovatelem, která umožňuje v rámci svých funkcionalit Uživatelům:
  1. získat informace o vybraném Léčivém přípravku v rozsahu informací obsažených v souhrnu údajů o Léčivém přípravku (SPC) ve znění zveřejněném na stránkách Státního ústavu pro kontrolu léčiv;
  2. porovnat mezi sebou složení a léčebné a preventivní vlastnosti Léčivých přípravků mezi sebou za účelem nalezení možných alternativ k vybranému Léčivému přípravku;
  3. zjištění jednotlivých interakcí mezi vybranými Léčivými přípravky;
  4. porovnat mezi sebou ceny Léčivých přípravků v nabídce jednotlivých Prodejců.
 2. Portál neslouží k distribuci či prodeji Léčivých přípravků, a to ani formou jejich zásilkového poskytování, nebo k prodeji vyhrazených Léčivých přípravků Provozovatelem. V případě zájmu o nákup Zboží je Uživatel dle zvoleného výběru Zboží přesměrován na prodejní webové stránky Prodejce, s kterým Uživatel následně napřímo uzavře kupní smlouvu na Zboží a s kterým si ujedná i způsob dodání a výdeje Zboží, a to bez jakékoliv součinnosti ze strany Provozovatele (blíže viz čl. V. těchto Podmínek). Uživatel může navštívit stránky Prodejce a objednat si u něj Zboží i bez využití funkcionalit Portálu.

IV. Podmínky užití Portálu

 1. Uživatel je oprávněn užívat všechny funkcionality Portálu zcela bezplatně.
 2. Uživatele svým souhlasem s těmito obchodními podmínkami bere na vědomí, že organismus každého jedince je zcela individuální a z tohoto důvodu na jeho organismus mohou působit Léčivé přípravky všemi způsoby uvedenými v příbalové informaci, a to i způsoby, který příbalová informace označuje za méně pravděpodobné. Proto je vhodné vždy vyhledat osobní konzultaci s lékařem či lékárníkem, který může přesněji posoudit individuální zdravotní stav jedince a vhodnost a dopady působení Léčivého přípravku na organismus daného jedince včetně zhodnocení vzájemných účinků Léčivých přípravků, pokud jich jedinec již užívá více. Žádná funkcionalita Portálu nenahrazuje individuální konzultaci s odborníkem – lékařem či lékárníkem!
 3. V případě zájmu o konzultaci s lékárníkem ohledně výběru Zboží bere Uživatel na vědomí, že Provozovatel na rozdíl od Prodejců, jakožto lékáren se zásilkovým poskytováním Léčivých přípravků, nemá zákonnou povinnost zajistit na své náklady bezplatnou informační službu lékárníka. Chce-li Uživatel využít takovou bezplatnou informační službu lékárníka, doporučujeme, aby si prostudovat všeobecné obchodní podmínky Prodejce, kde by měl nalézt i kontakt na takovou informační službu.
 4. Uživatel bere na vědomí, že výběr Prodávajících, jejichž zboží bude zobrazena na Portálu a zařazení Léčivého přípravku do informační databáze Portálu, je výhradním právem Provozovatele.
 5. Uživatel bere na vědomí, že veškeré údaje uvedené na Portálu jsou pouze informativního charakteru, a že Provozovatel neodpovídá za správnost údajů zveřejněných třetími stranami, pokud se staly součástí obsahu Portálu. Uživatel dále bere na vědomí, že v rámci blogu, který je součástí Portálu, se mohou objevovat informativní články, které nebyly sepsány nestrannými odborníky.
 6. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel není vlastníkem žádného do informační databáze Portálu zařazeného Léčivého přípravku, ani s ním žádným způsobem nepřichází do kontaktu (skladování, převoz, výdej, doručování a další) a ani nezajišťuje dodání objednaného Zboží Uživateli. S veškerými dotazy a stížnostmi týkajícími se Uživatelem objednaného Zboží se Uživatel může obrátit pouze na příslušného Prodejce.
 7. Uživatel bere na vědomí, že Portál nemusí být dostupný nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob. Uživatel bere na vědomí, že na Portálu se mohou vyskytovat chyby.
 8. Uživatel není oprávněn využívat Portál k jiným účelům, nežli je užívání funkcionalit Portálu dle čl. II. odst. 1 těchto Podmínek a zejména není oprávněn jakýmkoliv způsobem zasahovat do autorských práv Provozovatele v celém rozsahu práv dle zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Uživatel zejména není oprávněn zasahovat do zdrojového kódu Portálu (např. pozměňovat, zpracovávat, překládat jeho formu, kopírovat a další) a to na všech jeho úrovních Portálu, instalovat do něj software ovlivňující vyhledávání nebo zasahujících do jiných funkcionalit Portálu, a tento software nabízet ostatním Uživatelům, Prodejcům nebo třetím osobám. Uživatel není oprávněn užívat jakékoli prostředky, neposkytované samotným Provozovatelem, k ovlivnění výsledků vyhledávání na Portálu nebo jiných funkcionalit Portálu, a tyto prostředky nabízet nebo poskytovat třetím osobám. V případě porušení tohoto zákazu je Provozovatel oprávněn Portál takovému Uživateli znepřístupnit, o takovém jednání Uživatele si ponechat všechny dostupné záznamy a tyto použít při uplatnění svých práv.
 9. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel je s ohledem na uspořádání informací dle čl. V a čl. VI těchto Podmínek a jejich systematického propojení pořizovatel databáze ve smyslu § 89 zákona č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů, a náleží mu tomu odpovídající práva pořizovatele k databázi. Uživatel je tak oprávněn k vytěžování a zužitkování obsahu databáze pouze v rozsahu osobního užívání funkcionalit portálu. Uživatel není oprávněn databázi Poskytovatele ve významné části kopírovat či zprostředkovávat ani ji jiným způsobem užívat k újmě Poskytovatele.

V. Vyhledávání alternativ k Léčivému přípravku

 1. Uživatelé v rámci Portálu mohou využívat funkcionalitu vyhledání alternativ k Léčivému přípravku zadanému do vyhledávajícího okna v databázi Léčivých přípravků na Portálu. Na základě algoritmu sledujícího léčivé látky a jejich množství v uskupení léčivých látek v jednotlivých Léčivých přípravcích, formu Léčivého přípravku, množství Léčivého přípravku v balení a cenu balení se Uživateli zobrazí jako výsledek vyhledávání seznam možných alternativ od těch nejbližších alternativ až po vzdálenější. Na rozdíly v algoritmem sledovaných kategoriích mezi alternativním Léčivým přípravkem a zadaným Léčivým přípravkem je Uživatel upozorněn jednotlivými popisky.
 2. Vyhledávání dle odst. 1 je založeno na informacích:
  1. o formě, složení a množství léčivé látky v Léčivu převzatých z veřejné databáze Státního ústavu pro kontrolu léčiv a
  2. poskytnutých Prodejci o množství Léčivého přípravku v daném balení a jeho ceně.
 3. S ohledem na šíři lékařské praxe a neustálý vývoj odborných poznatků v oblasti farmakologie bere Uživatel užíváním Portálu na vědomí, že databáze informací, na kterých je vyhledávání alternativ založeno, je omezená, a poskytnutý výběr alternativ je pouze informativní. Léčivé přípravky, které se zobrazí jako možná alternativa k zadanému Léčivému přípravku, a jejich pořízení je spojeno s finanční úsporou, mohou mít oproti zadanému Léčivému přípravku jinou úroveň léčivých nebo preventivních vlastností – vždy je třeba sledovat všechny zobrazované popisky. Bez konzultace konkrétních okolností zdravotního stavu jedince, pro kterého je Léčivý přípravek určen s odborníkem – lékařem či farmaceutikem – nelze jednoznačně prohlásit, že Léčivý přípravek identifikovaný vyhledávacím algoritmem je plnohodnotnou alternativou k Léčivému přípravku doporučeného farmaceutem či předepsaného lékařem.
 4. Uživatel bere na vědomí, že vyobrazení a fotografie u Léčivého přípravku včetně textu u něj uvedeného mají pouze ilustrační charakter a nemusí zcela odpovídat skutečnosti, a to vzhledem k neustálým změnám obalů ze strany výrobců.
 5. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel negarantuje aktuálnost či pravdivost údajů, které jsou do databáze Portálu poskytovány Prodejci nebo převzaty od 3. stran.

VI. Interakce mezi Léčivými přípravky

 1. Uživatelé v rámci Portálu mohou využívat funkcionalitu vyhledání interakcí mezi dvěma či více Léčivými přípravky. Na základě provedeného vyhledávání je Uživatel upozorněn na konkrétní interakce mezi Léčivými přípravky na skutečnost, že možné interakce závisí na individuálních okolnostech či konkrétním chemickém složení léčivých látek, a to vždy speciálním popiskem.
 2. Databáze interakcí mezi Léčivými přípravky na Portálu je založena na:
  1. na informacích o složení Léčivého přípravku a užitých léčivých látkách, vzájemných interakcích obsažených v oficiálním souhrnu údajů o léčivém přípravku (SPC), popřípadě SPC léku se stejným složením léčivých látek
  2. posouzení informací dle písm. a) odborným spolupracovníkem Provozovatele – lékařem.
 3. Uživatel bere užíváním Portálu na vědomí, že s ohledem na šíři lékařské praxe a neustálý vývoj odborných poznatků v oblasti farmakologie a skutečnost, že databáze Portálu ohledně interakcí mezi Léčivými přípravky není pravidelně aktualizována, je vyhledávání interakcí omezeno (v databázi nejsou obsaženy všechny dostupné Léčivé přípravky), a informace o zjištěných interakcích jsou pouze informativní (nedávno zjištěné interakce nemusejí být v databázi obsaženy).

VII. Uzavření kupní smlouvy s Obchodníkem

 1. V případě nákupu Zboží uzavírá Uživatel kupní smlouvu přímo s Prodejcem prostřednictvím jeho prodejních webových stránek, tj. mimo Portál, a to za všeobecných obchodních podmínek daného Prodejce, tak jak jsou uvedeny na jeho webových stránkách. Tyto všeobecné obchodní podmínky daného Prodejce pak upravují konečnou cenu Zboží, její splatnost, dodací lhůty, cenu za dopravu, práva Uživatele jako kupujícího z vadného plnění apod. Provozovatel nijak negarantuje, že Prodejce dostojí svým závazkům z uzavřené kupní smlouvy.
 2. Kupní smlouvy mezi Uživatelem a Prodejcem nejsou uzavírány prostřednictvím Portálu. Portál není vybaven funkcionalitou nákupní košík.
 3. Uživatel bere na vědomí, že každý Prodávající je oprávněn odmítnout objednávku v souladu se zákonem č. 378/2009 Sb., zákon o léčivech, ve znění pozdějších předpisů, mimo jiné v případě podezření ze zneužití dodávaného zboží.
 4. Uživatele bere na vědomí, že Provozovatel nemá uzavřeny s Prodejci žádné dohody o poskytnutí výhod či slev uživatelům Portálu a ani mu není známo, že by Prodejci nabízeli při nákupu Zboží na základě využití funkcionalit Portálu jakékoliv zvláštní podmínky odlišující se od jejich běžných obchodních podmínek.

VIII. Odpovědnost Provozovatele

 1. Prodávající nikoliv Provozovatel je povinen k řádnému poskytnutí informací, které musí být Uživateli poskytnuty před uzavřením kupní smlouvy distančním způsobem ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a souvisejících předpisů o ochraně spotřebitele.
 2. Provozovatel žádným způsobem neposkytuje garanci a není odpovědný za dostupnost zboží v obchodu Prodávajícího či aktuálnost v databázi Portálu uvedených cen či údajů o množství u daného Prodávajícího nebo za dodržení povinností Prodávajícího z kupní smlouvy uzavřené mezi ním a Uživatelem. Provozovatel zejména neodpovídá za:
  1. porušení právních předpisů Prodejci včetně porušení práv autorských práv třetích osob k fotografiím Zboží, porušení právních předpisů na ochranu osobnosti, ochranu proti nekalé soutěži nebo ochranu průmyslového vlastnictví;
  2. včasnost dodání Zboží Prodejcem ve vztahu k informaci o dostupnosti Zboží uvedené v databázi Portálu;
  3. soulad Zboží s Léčivým přípravkem zobrazovaným na Portálu;;
  4. platnost kupní smlouvy uzavřené mezi Uživatelem a Prodávajícím;
  5. za vady Zboží a vyřízení nároků z vad Zboží nebo reklamace Prodávajícím;
  6. nesprávný nebo nevhodný nákup Zboží Uživatelem na základě využití funkcionalit Portálu, včetně výběru Zboží bez odborného posouzení individuálního zdravotního vztahu odborníkem;
  7. dostupnost Portálu.

IX. Mimosoudní řešení sporů

 1. Je-li Uživatel vůči Provozovateli v postavení spotřebitele má možnost využít mimosoudní řešení sporu mezi ním a Provozovatelem. Mimosoudní řešení sporu se řídí § 20d a násl. zák. č. 634/1992 Sb. o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně spotřebitele“). K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 000 20 869, internetová adresa: https://adr.coi.cz/cs. Podání návrhu i následná účast při mimosoudním řešení sporu je pro Uživatele zdarma, přičemž veškeré případné náklady vzniklé v souvislosti s mimosoudním řešením sporu nese každá strana samostatně. Pro Uživatele je volba mimosoudního řešení sporu dobrovolná. Návrh na zahájení mimosoudního řízení musí obsahovat náležitosti dle § 20n zákona o ochraně spotřebitele. Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat nejpozději do 1 roku ode dne, kdy Uživatel poprvé u Provozovatele uplatnil nárok, který je předmětem sporu.
 2. Možnost podání návrhu na mimosoudní řešení sporu s Provozovatelem se vztahuje výhradně na spory týkající se služeb Portálu, poskytovaných Provozovatelem, tedy nikoliv na vzájemné spory mezi Uživateli a Prodávajícími vyplývající z kupních smluv - i takový spor může být řešen mimosoudně podle zákona o ochraně spotřebitele, pokud je Uživatel vůči Prodávajícímu v postavení spotřebitele, avšak bez účasti Provozovatele.
 3. Uživatelé mají možnost sdělit Provozovateli případné stížnosti na činnost Portálu prostřednictvím emailové adresy info@hledejleky.cz.

X. Podmínky ochrany osobních údajů

Provozovatel se může za jistých okolností výjimečně stát správcem Vašich osobních údajů a to i přesto, že při samotném provozování Portálu nejsou zpracovávány jiné osobní údaje nežli technické identifikátory nutné k analýze fungování webu. Tyto data shromažďují kromě provozovatele i externí subjekty a za normálních okolností Provozovateli poskytují pouze statistické výstupy. Bližší informace naleznete v dokumentu Zásady ochrany osobních údajů ­zde.

XI. Závěrečná ustanovení

 1. Právní vztahy a případné spory vzniklé v důsledku provozu se řídí českým právem. Tyto Podmínky jakož i Portál existují pouze v české jazykové verzi. Případné spory jsou řešeny místně příslušnými soudy České republiky.
 2. Provozovatel si vyhrazuje právo tyto Podmínky kdykoliv jednostranně změnit, zejména z důvodu změn právních předpisů, technologických změn, ale také z důvodu rozšíření nebo změn služeb poskytovaných Provozovatelem.
 3. Provede-li Provozovatel změny Podmínek, je povinen to oznámit Uživatelům a Prodávajícím zveřejněním nového znění nejpozději k datu jeho účinnosti na Portálu.
 4. Tyto podmínky nabývají účinnosti dne 1.8.2019

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace