Domů

 > Produkty

 > Volně prodejné léky

 > Ucpaný nos

SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS 0,5MG/ML NAS SPR SOL 1X15ML

SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS 0,5MG/ML NAS SPR SOL 1X15ML

Naleznete v 30 lékárnách

Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus je nosní sprej, který se používá k místní úlevě od příznaků ucpaného nosu spojeného s nachlazením nebo rýmou u dospělých a dětí starších 6 let. Účinek přípravku nastupuje za několik minut a přetrvává až 12 hodin.

Cena od 75 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
SINEX VICKS ALOE A EUKALYPTUS
Kód SÚKL:
0165064
Léčivá látka:
OXYMETAZOLINI HYDROCHLORIDUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

1 Sp.zn. sukls265015/2018 Příbalová informace: informace pro uživatele Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus 0,5 mg/ml nosní sprej, roztok oxymetazolini hydrochloridum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Tento přípravek je dostupný bez lékařského předpisu. Přesto však Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus musíte používat pečlivě podle návodu, aby Vám co nejvíce prospěl. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci: 1. Co je Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus používat 3. Jak se Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus používá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus a k čemu se používá Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus je nosní sprej, který se používá k místní úlevě od příznaků ucpaného nosu spojeného s nachlazením nebo rýmou u dospělých a dětí starších 6 let. Účinek přípravku nastupuje za několik minut a přetrvává až 12 hodin. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus používat Nepoužívejte přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus: - jestliže jste alergický(á) (přecitlivělý(á)) na léčivou látku oxymetazolin-hydrochlorid nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - jestliže užíváte (nebo jste užíval(a) během uplynulých 2 týdnů) inhibitory monoaminooxidázy (používají se k léčbě Parkinsonovy nemoci nebo deprese). - jestliže trpíte akutním srdečním onemocněním nebo srdečním astmatem. - jestliže trpíte zvýšeným nitroočním tlakem (zelený zákal s úzkým úhlem). - jestliže Vám byla operativně odstraněna hypofýza (podvěsek mozkový). - jestliže máte zánět kůže nebo sliznice nosních dírek nebo máte v nose stroupky. Upozornění a opatření 2 Před použitím přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem, pokud máte: - vysoký krevní tlak - onemocnění srdce včetně anginy pectoris - diabetes (cukrovku) - problémy se štítnou žlázou - zvětšenou prostatu (hypertrofii prostaty). Další léčivé přípravky a Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. - inhibitory monoaminooxidázy (IMAO), které se používají při léčbě Parkinsonovy nemoci a deprese. - Nepoužívejte Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, pokud jste užíval(a) tyto léky během uplynulých 2 týdnů. - tricyklická antidepresiva – informujte svého lékaře, pokud užíváte léky proti depresi jako amitriptylin a imipramin. - betablokátory nebo léky proti vysokému krevnímu tlaku - informujte svého lékaře před použitím přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, pokud užíváte některý z nich. - lék proti Parkinsonově nemoci (bromokriptin) – informujte lékaře, pokud tento lék užíváte. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Vzhledem k nedostatečným údajům o používání tohoto přípravku v průběhu těhotenství a kojení se má Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus používat pouze po poradě s lékařem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus nemá vliv na řízení nebo obsluhu strojů. Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus obsahuje benzalkonium-chlorid Benzalkonium-chlorid (konzervans) je látka v přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, která může způsobit otok nosní sliznice, zejména při dlouhodobém užívání. 3. Jak se Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučená dávka přípravku je: Dospělí a děti od 10 let věku: 1-2 vstřiky do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně. Děti 6-10 let věku: 1 vstřik do každé nosní dírky, ne více než 2-3krát denně. Děti do 6 let věku: nepoužívat Nepřekračujte doporučenou dávku. Nepoužívejte déle než 5-7 po sobě jdoucích dnů. Pokud je používání delší, Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus může způsobit ucpání nosu. Obraťte se na svého lékaře, pokud se příznaky zhoršují nebo se nezlepší po 3 dnech. Způsob podání: 1. Odstraňte kryt. Držte lahvičku s nosním aplikátorem svisle v nosní dírce. Druhou nosní dírku stisknutím uzavřete. 3 2. Vstříkněte dávku a současně zhluboka vdechněte nosem. Opakujte totéž do druhé nosní dírky. 3. Dospělí a děti od 10 let věku mohou opakovat krok 1-2 ještě jednou, je-li třeba. 4. Očistěte nosní aplikátor vlhkou čistou látkou a ihned po aplikaci nasaďte kryt zpět. Jestliže jste použil(a) více přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, než jste měl(a) Pokud použijete příliš mnoho přípravku Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus a zaznamenáte jakékoli nežádoucí účinky nebo příznaky, vyhledejte ihned lékařskou pomoc a lék vezměte s sebou. Jestliže jste zapomněl(a) použít přípravek Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku a pokračujte dále dle návodu. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Méně časté (mohou postihnout až 1 ze 100 pacientů): kýchání, suchost nebo podráždění v nose, ústech nebo v hrdle. Vzácné (mohou postihnout až 1 z 1000 pacientů): úzkost, únava, podrážděnost, poruchy spánku, zrychlený puls, bušení srdce, zvýšený krevní tlak, ucpaný nos, otok nosní sliznice, bolest hlavy, pocit na zvracení, zrudnutí, vyrážka, poruchy zraku. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: http://www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Neuchovávejte při teplotě nad 25 °C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na krabičce a štítku za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 4 Spotřebujte do 12 měsíců od prvního otevření lahvičky. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus obsahuje Léčivou látkou je oxymetazolin-hydrochlorid 0,5 mg/ml. Jeden vstřik (ekvivalentní 0,05 ml) obsahuje přibližně 25 mikrogramů oxymetazolin-hydrochloridu. Pomocnými látkami jsou: sorbitol, dihydrát natrium-citrátu, polysorbát 80, benzylalkohol, bezvodá kyselina citronová, suchý aloový extrakt, roztok benzalkonium-chloridu, draselná sůl acesulfamu, levomenthol, cineol, dihydrát dinatrium-edetátu, karvon, čištěná voda (viz bod 2 Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus obsahuje benzalkonium-chlorid) Jak Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus vypadá a co obsahuje toto balení Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus, nosní sprej, roztok je dodáván v lahvičce s dávkovací pumpičkou. Balení obsahuje skleněnou lahvičku jantarové barvy s bílou pumpičkou navrchu. Lahvička obsahuje 15 ml roztoku. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Procter & Gamble GmbH Sulzbacher Strasse 40 D-65824 Schwalbach am Taunus Německo Výrobce Teva Czech Industries s.r.o. Ostravska 29, 747 70 Opava-Komárov Česká republika Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Belgie: Vicks Sinex Versopte Neus 0,5 mg/l neusspray oplossing Bulharsko: Викс Синекс Алое и Евкалипт 0,5 mg/ml спрей за нос, разтвор Česká Republika: Sinex Vicks Aloe a Eukalyptus Estonsko: Sinex Finsko: Vicks Sinex Litva: Sinex 0,5 mg/ml nosies purškalas (tirpalas) Lotyšsko: Sinex 0,5 mg/ml deguna aerosols, šķīdums Maďarsko: Wick Sinex Aloe Vera és Eukaliptusz 0,5 mg/ml oldatos orrspray Nizozemsko: Vicks Sinex Aloë 0,5 mg/ml neusspray oplossing Německo: WICK Sinex avera Nasenspray 0,5 mg/ml Lösung Polsko: Vicks Sinex Aloes i Eukaliptus Portugalsko: Vicks Sinex Aloe 0,5 mg/ml solução para pulverização nasal Rakousko: WICK SinexAloe Nasenspray Nasenspray 0,5 mg/ml Lösung Rumunsko: Vicks Sinex 0,5 mg/ml spray nazal, soluție 5 Řecko: Vicks Sinex nasal spray solution 0,5mg/ml Velká Británie: Vicks Sinex Soother 0,5 mg/ml Nasal Spray Solution Španělsko: SinexAloe 0,5 mg/ml solución para pulverización nasal Švédsko: Vicks Sinex, 0,5 mg/ml, nässpray, lösning Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 5. 10. 2018

doprava od 59 Kč
Skladem
75 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
75 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
77 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
77 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
80 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
80 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
81 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
81 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
83 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
Skladem
83 Kč
doprava od 70 Kč
Skladem
84 Kč
doprava od 70 Kč
Skladem
84 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
85 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
85 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
86 Kč
doprava od 39 Kč
Skladem
86 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
89 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
89 Kč
doprava od 60 Kč
Skladem
89 Kč
doprava od 60 Kč
Skladem
89 Kč
doprava od 35 / 69 Kč
Skladem
89 Kč
doprava od 35 / 69 Kč
Skladem
89 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
89 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
89 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
91 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
91 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
94 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
94 Kč
doprava od 32 / 60 Kč
Skladem
94 Kč
doprava od 32 / 60 Kč
Skladem
94 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
94 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
94 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
94 Kč
doprava od 69 Kč
Skladem
94 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
95 Kč
doprava od 45 Kč
Skladem
95 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
95 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
95 Kč
doprava od 109 Kč
Skladem
95 Kč
doprava od 109 Kč
Skladem
95 Kč
doprava od 69 Kč
Info v obchodě
97 Kč
doprava od 69 Kč
Info v obchodě
97 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
97 Kč
doprava od 59 Kč
Info v obchodě
97 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
99 Kč
doprava od 79 Kč
Skladem
99 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
99 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
99 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
99 Kč
doprava od 59 Kč
Skladem
99 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
101 Kč
doprava od 49 Kč
Skladem
101 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
102 Kč
doprava od 55 Kč
Skladem
102 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
105 Kč
doprava od 65 Kč
Skladem
105 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
106 Kč
doprava od 56 Kč
Skladem
106 Kč
doprava od  Kč
Info v obchodě
108 Kč
doprava od  Kč
Info v obchodě
108 Kč
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace