Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Ostatní

STACYL 100MG TBL ENT 60

STACYL 100MG TBL ENT 60

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Cena od 29 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
STACYL
Kód SÚKL:
0188848
Léčivá látka:
ACIDUM ACETYLSALICYLICUM
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

1/7 sp. zn. sukls12475/2020 Příbalová informace: informace pro uživatele Stacyl 100 mg enterosolventní tablety Acidum acetylsalicylicum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Stacyl a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stacyl užívat 3. Jak se přípravek Stacyl užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Stacyl uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Stacyl a k čemu se používá Přípravek Stacyl obsahuje kyselinu acetylsalicylovou, která v nízkých dávkách patří do skupiny léčiv zvaných protidestičkové látky (tlumí shlukování krevních destiček). Krevní destičky (trombocyty) jsou malá krevní tělíska, která způsobují, že se krev sráží a účastní se tak při vzniku trombózy (vzniku krevních sraženin v cévách). Když vznikne krevní sraženina (trombus) v tepně, zastaví průtok krve a přeruší přísun kyslíku. Pokud toto nastane v srdci, může to vyvolat srdeční infarkt (infarkt myokardu) nebo záchvat anginy pectoris; v mozku to může způsobit cévní mozkovou příhodu. Přípravek Stacyl se užívá ke snížení rizika tvorby krevních sraženin a tím k předcházení dalších: • infarktů myokardu • cévních mozkových příhod • srdečních a cévních problémů u pacientů se stabilní nebo nestabilní anginou pectoris (typ záchvatovité bolesti na hrudi) Přípravek Stacyl se užívá také k prevenci tvorby krevních sraženin po určitých typech srdečních operací k rozšíření a uvolnění krevních cév. Tento léčivý přípravek není určen pro použití při akutních stavech. Používá se pouze jako preventivní léčba. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stacyl užívat NEUŽÍVEJTE přípravek Stacyl, jestliže: • jste alergický(á) na kyselinu acetylsalicylovou nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) • jste alergický(á) na jiné salicyláty nebo nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID). Tyto jsou často používány k léčbě artritidy nebo revmatizmu a bolesti • jste někdy měl(a) astmatický záchvat nebo otok některých částí těla, např. obličeje, rtů, 2/7 hrdla nebo jazyka (angioedém) po užití salicylátů nebo nesteroidních protizánětlivých léků • máte v současné době nebo jste někdy měl(a) žaludeční vřed, vřed v tenkém střevě nebo jakýkoli typ krvácení podobný cévní mozkové příhodě • jste někdy měl(a) problém se správným srážením krve • máte těžkou poruchu funkce jater nebo ledvin • jste v poslední třetině těhotenství; nesmíte užívat vyšší dávky než 100 mg denně (viz bod „Těhotenství a kojení“) • užíváte lék zvaný methotrexát (např. k léčbě rakoviny nebo revmatoidní artritidy) v dávkách vyšších než 15 mg týdně. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Stacyl se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem zvláště tehdy, jestliže: • máte poruchu funkce ledvin nebo jater nebo srdeční problémy • máte nebo jste někdy měl(a) problémy týkající se žaludku nebo tenkého střeva • máte vysoký krevní tlak • jste astmatik, máte sennou rýmu, nosní polypy nebo jiná chronická onemocnění dýchacího ústrojí; kyselina acetylsalicylová může vyvolat astmatický záchvat • jste někdy měl(a) záchvat dny • máte silné menstruační krvácení Musíte se okamžitě poradit s lékařem, jestliže se Vaše příznaky zhoršují nebo zaznamenáte závažné neočekávané nežádoucí účinky, např. neobvyklé krvácivé projevy, závažné kožní reakce nebo jakékoli jiné projevy závažné alergie (viz bod „Možné nežádoucí účinky“). Informujte svého lékaře o tom, že máte podstoupit plánovanou operaci (i když se jedná o malý výkon jako je vytržení zubu), protože kyselina acetylsalicylová snižuje srážlivost krve („ředí krev“) a může se tedy zvýšit riziko krvácení. Kyselina acetylsalicylová může při podávání dětem vyvolat Reyův syndrom. Reyův syndrom je velmi vzácné onemocnění, které postihuje mozek a játra a může být i život ohrožující. Proto se přípravek Stacyl nemá podávat dětem do 16 let věku, pokud tak neurčil lékař. Máte dbát na to, abyste nebyl(a) dehydratován(a) (můžete pociťovat žízeň a sucho v ústech), protože v tomto případě může užívání kyseliny acetylsalicylové vést k zhoršení funkce ledvin. Tento léčivý přípravek není vhodný k potlačení bolesti nebo snížení horečky. Jestliže se Vás týká některý z výše uvedených údajů, nebo si nejste jistý(á) poraďte se s lékařem nebo lékárníkem. Další léčivé přípravky a přípravek Stacyl Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinek léčby může být ovlivněn, jestliže je kyselina acetylsalicylová užívána současně s jinými léky určenými k léčbě následujících stavů: • ředění krve/prevence tvorby krevních sraženin (např. warfarin, heparin, klopidogrel) • odmítnutí orgánů po transplantaci (cyklosporin, takrolimus) • vysoký krevní tlak (např. diuretika a inhibitory ACE) • regulace srdečního rytmu (digoxin) • bipolárně afektivní porucha (maniodepresivní onemocnění) (lithium) • bolest a zánět (např. nesteroidní protizánětlivé léky (NSAID) jako je ibuprofen nebo steroidy) • dna (např. probenecid) • epilepsie (valproát, fenytoin) • glaukom (acetazolamid) 3/7 • zhoubné nádorové onemocnění nebo revmatoidní artritida (methotrexát; v dávce nižší než 15 mg týdně) • cukrovka (např. glibenklamid) • deprese (selektivní inhibitory zpětného vychytávání serotoninu (SSRI) jako je sertralin nebo paroxetin) • použití hormonů k substituční léčbě, když došlo ke zničení nadledvin nebo hypofýzy nebo byly tyto žlázy odstraněny, nebo k léčbě zánětu včetně revmatické choroby a zánětu střev (kortikosteroidy) Účinek kyseliny acetylsalicylové na shlukování krevních destiček (krevní buňky, které se shlukují a vytvářejí krevní sraženinu) může být při současném podávání s metamizolem (látka snižující bolest a horečku) snížen. Proto je zapotřebí tuto kombinaci u pacientů užívajících nízké dávky kyseliny acetylsalicylové z důvodu ochrany srdce a cév podávat s opatrností. Přípravek Stacyl s jídlem, pitím a alkoholem Pití alkoholu může zvýšit riziko krvácení ze zažívacího traktu a prodloužit krvácivost. Těhotenství a kojení Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Těhotné ženy nemají během těhotenství užívat kyselinu acetylsalicylovou, pokud tak neurčí lékař. Nemáte užívat přípravek Stacyl, jestliže jste v posledních 3 měsících těhotenství, pokud Vám to nedoporučil Váš lékař a denní dávka v takovém případě nemá překročit 100 mg (viz bod „Neužívejte přípravek Stacyl“). Pravidelné užívání nebo vysoké dávky tohoto léčivého přípravku během pozdního těhotenství mohou způsobit vážné komplikace u matky nebo dítěte. Kojící ženy nemají užívat kyselinu acetylsalicylovou bez porady s lékařem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Stacyl by neměl mít vliv na Vaši schopnost řídit dopravní prostředky a obsluhovat stroje. Přípravek Stacyl obsahuje sodík Tento léčivý přípravek obsahuje méně než 1 mmol (23 mg) sodíku v jedné enterosolventní tabletě, to znamená, že je v podstatě „bez sodíku“. 3. Jak se přípravek Stacyl užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař neurčí jinak, užívejte jednu tabletu (100 mg) jednou denně. Dospělí Prevence srdečních infarktů: • Doporučená dávka je 100 mg jednou denně. Prevence cévní mozkové příhody: • Doporučená dávka je 100 mg jednou denně. Prevence srdečních a cévních problémů u pacientů se stabilní nebo nestabilní anginou pectoris (typ záchvatovité bolesti na hrudi): • Doporučená dávka je 100 mg jednou denně. Prevence tvorby krevních sraženin po určitých typech chirurgických výkonů na srdci: 4/7 • Doporučená dávka je 100 mg jednou denně. Obvyklá dávka při dlouhodobém podávání je 100 mg (jedna tableta) jednou denně. Přípravek Stacyl nemá být podáván v dávkách vyšších, pokud tak nedoporučí lékař, a předepsaná dávka nemá být vyšší než 300 mg denně. Starší pacienti Dávkování je stejné jako u dospělých. Obecně má být kyselina acetylsalicylová podávána s opatrností u starších pacientů, kteří mají větší sklon k výskytu nežádoucích účinků. Léčba má být v pravidelných intervalech kontrolována. Děti Kyselina acetylsalicylová se nemá podávat dětem a dospívajícím do 16 let věku, pokud tak nepředepsal lékař (viz bod „Upozornění a opatření“). Způsob podání Perorální podání. Tablety se mají polykat vcelku s dostatečným množstvím tekutiny (1/2 sklenice vody). Vzhledem ke gastrorezistentnímu potahu tablet, který brání dráždivému účinku přípravku na trávicí trakt, se tablety nemají drtit, lámat nebo žvýkat. Jestliže jste užil(a) více přípravku Stacyl, než jste měl(a) Jestliže jste Vy (nebo někdo jiný) náhodně užil(a) příliš mnoho tablet, máte se ihned poradit se svým lékařem nebo kontaktovat okamžitě nejbližší oddělení lékařské pohotovosti. Ukažte lékaři zbylé množství léku nebo prázdný obal. Příznaky předávkování mohou zahrnovat zvonění v uších, poruchy sluchu, bolest hlavy, závrať, zmatenost, pocit na zvracení, zvracení a bolest břicha. Značné předávkování může vyvolat rychlejší dýchání než normální (hyperventilace), horečku, výrazné pocení, neklid, záchvaty, halucinace, nízkou hladinu cukru v krvi, kóma a šok. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stacyl Jestliže jste zapomněl(a) užít dávku, počkejte, až bude čas na další dávku a pak pokračujte jako obvykle. Nezdvonásobjujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tabletu. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Jestliže zaznamenáte některý z následujících závažných nežádoucích účinků, přestaňte užívat přípravek Stacyl a okamžitě vyhledejte lékaře: • Náhle vzniklý sípot, otok rtů, obličeje nebo těla, vyrážka, mdloby nebo polykací obtíže (závažná alergická reakce) • Zčervenání kůže s tvorbou puchýřů nebo s olupováním, které může být spojeno s horečkou a bolestí kloubů. Může se jednat o erythema multiforme, Stevens-Johnsonův syndrom nebo Lyellův syndrom • Neobvyklé krvácení jako je vykašlávání krve, přítomnost krve ve zvratcích nebo moči, nebo černá stolice Časté nežádoucí účinky (postihují až 1 z 10 pacientů) • Poruchy trávení 5/7 • Zvýšený sklon ke krvácení Méně časté nežádoucí účinky (postihují až 1 ze 100 pacientů) • Kopřivka • Rýma • Dýchací obtíže Vzácné nežádoucí účinky (postihují až 1 z 1000 pacientů) : • Závažné krvácení ze žaludku nebo střev, krvácení do mozku; změna počtu krevních buněk • Pocit na zvracení a zvracení • Křeče v dolní části dýchacího traktu, astmatický záchvat • Zánět cév • Podlitiny s purpurovými skvrnami (kožní krvácení) • Závažné kožní reakce jako vyrážka známá pod názvem erythema multiforme a její život ohrožující formy Stevens-Johnsonův syndrom a Lyellův syndrom • Reakce přecitlivělosti jako je otok např. rtů, obličeje nebo těla, nebo šok • Abnormálně silné nebo prodloužené menstruační krvácení Není známo (frekvenci z dostupných údajů nelze určit): • Zvonění v uších (tinitus) nebo zhoršení sluchu • Bolest hlavy • Závrať • Vředy v žaludku nebo v tenkém střevě a perforace • Prodloužená krvácivost • Porucha funkce ledvin • Porucha funkce jater • Vysoká hladina kyseliny močové v krvi Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 Webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Stacyl uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 25°C. Lahvička: Uchovávejte v dobře uzavřené lahvičce, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Blistr: Uchovávejte v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte přípravek Stacyl po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce nebo lahvičce/blistru za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6/7 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Stacyl obsahuje - Léčivou látkou je kyselina acetylsalicylová. Jedna enterosolventní tableta obsahuje acidum acetylsalicylicum 100 mg. - Pomocnými látkami jsou: jádro tablety: mikrokrystalická celulosa, kukuřičný škrob, koloidní bezvodý oxid křemičitý, kyselina stearová; potahová vrstva: kopolymer MA/EA 1:1, polysorbát 80, natrium-lauryl-sulfát, triethyl-citrát, mastek. Jak přípravek Stacyl vypadá a co obsahuje toto balení Přípravek Stacyl jsou kulaté, bílé, bikonvexní potahované tablety o průměru 7,2 mm. Velikosti balení: Blistry: 10, 20, 28, 30, 50, 56, 60, 84, 90, 100, 120, 168, 266 enterosolventních tablet. Lahvičky: 10, 30, 50, 100, 500 enterosolventních tablet. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Držitel rozhodnutí o registraci Stada Arzneimittel AG Stadastrasse 2 - 18 61118 Bad Vilbel Německo Výrobce Actavis Limited BLB 016, Bulebel Industrial Estate Zejtun ZTN 3000 Malta Balkanpharma Dupnitsa AD 3, Samokovsko Shosse Str. 2600 Dupnitsa Bulharsko STADA Arznemittel AG Stadastrasse 2-18 61118 Bad Vilbel Německo Dragenopharm Apotheker Püschl GmbH Gollstrasse 1, 84529 Tittmoning Německo STADA Arzneimittel GmbH Muthgasse 36 1190 Vienna Rakousko Tento léčivý přípravek je v členských státech EHP registrován pod těmito názvy: Belgie ASA EG 100, 100 mg maagsapresistente tabletten 7/7 Česká republika Stacyl 100 mg enterosolventní tablety Itálie ACIDO ACETILSALICILICO EG – 100 mg compresse gastroresistenti Lucembursko ASA EG 100 mg comprimés gastro-resistants Německo ASS AL Protect 100 mg magensaftresistente Tabletten Rakousko Thrombostad Protect 100 mg magensaftresistente Tabletten Slovenská republika STADAPYRIN 100 mg gastrorezistentné tablety Švédsko Tianzakt 100 mg enterotablett Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 28. 2. 2020

doprava od 79 Kč
info v obchodě
29 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
29 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
29 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
29 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
29 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
29 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace