Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Nachlazení a kašel

STOPTUSSIN 0,004G/0,1G tablety 20

STOPTUSSIN 0,004G/0,1G tablety 20

Naleznete v 4 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek tlumí dráždění ke kašli, mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. Přípravek Stoptussin je určen k léčbě suchého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle různého původu. Přípravek lze podat i k utišení kašle před a po operaci na doporučení lékaře.

Cena od 104 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
STOPTUSSIN
Kód SÚKL:
0095459
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


1 sp.zn.sukls111716/2018 Příbalová informace: informace pro uživatele Stoptussin 0,004 g/0,1 g tablety butamirati citras, guaifenesinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře, lékárníka nebo zdravotní sestry. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Stoptussin a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stoptussin užívat 3. Jak se přípravek Stoptussin užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Stoptussin uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Stoptussin a k čemu se používá Přípravek tlumí dráždění ke kašli, mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. Přípravek Stoptussin je určen k léčbě suchého, dráždivého, obtížně ztišitelného kašle různého původu. Přípravek lze podat i k utišení kašle před a po operaci na doporučení lékaře. Přípravek mohou užívat děti od 12 let a dospělí. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stoptussin užívat Neužívejte přípravek Stoptussin - jestliže jste alergický(á) na butamirát-citrát, guaifenesin nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - jestliže trpíte onemocněním projevujícím se svalovou slabostí (myasthenia gravis) - v prvních třech měsících těhotenství - nepodávejte dětem mladším 12 let. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Stoptussin se poraďte se svým lékařem, lékárníkem nebo zdravotní sestrou: - jestliže trpíte vlhkým produktivním kašlem, přetrvávajícím nebo chronickým kašlem doprovázejícím kouření, astma, chronický zánět průdušek či rozedmu plic. V těchto případech byste neměli přípravek Stoptussin užívat. 2/4 Během užívání přípravku Stoptussin se nedoporučuje pít alkoholické nápoje. Další léčivé přípravky a přípravek Stoptussin Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Účinky přípravku Stoptussin a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Přípravek zvyšuje účinek léků proti nachlazení a bolestem obsahujících paracetamol nebo kyselinu acetylsalicylovou, zvyšuje tlumivý účinek alkoholu, léků působících na centrální nervový systém, jako jsou léky na uklidnění a na spaní (hypnotika a sedativa) nebo celková anestetika, a zvyšuje účinek léků, které uvolňují napětí kosterního svalstva (myorelaxancia). Přípravek může falešně zvýšit hladiny kyseliny vanilmandlové a 5-hydroxy-indoloctové při jejich stanovení v moči. Pokud budete podstupovat toto laboratorní vyšetření moči, léčbu přípravkem Stoptussin je nutné přerušit 48 hodin před sběrem moči. Přípravek Stoptussin s jídlem a pitím Tablety je vhodné užívat nebo podávat dětem po jídle. Tablety se polykají celé (popř. půlené) zapíjí se tekutinou (vodou, čajem, ovocnou šťávou apod.). Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Přípravek se nesmí užívat v prvních třech měsících těhotenství, užívání přípravku v dalším průběhu těhotenství a v období kojení je možné pouze na doporučení lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Stoptussin má malý nebo mírný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. 3. Jak se přípravek Stoptussin užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Doporučené dávkování přípravku je: Přípravek Stoptussin se užívá podle hmotnosti pacienta: Hmotnost pacienta Počet tablet v jedné dávce Frekvence podávání do 50 kg 1/2 tablety 4krát denně 50-70 kg 1 tableta 3krát denně 70-90 kg 1 a 1/2 tablety 3krát denně nad 90 kg 2 tablety 3krát denně 3/4 Odstup mezi jednotlivými dávkami má být 4-6 hodin. Pokud u Vás do 3 dnů nedojde ke zlepšení příznaků nebo se příznaky zhorší, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte tento přípravek déle než 7 dnů. Použití u dětí a dospívajících Přípravek mohou užívat děti od 12 let. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Stoptussin je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Jestliže jste užil(a) více přípravku Stoptussin, než jste měl(a) Při náhodném požití většího množství přípravku dítětem či dospělým, okamžitě vyhledejte lékaře či lékárníka. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stoptussin Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku . Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nejčastěji hlášené nežádoucí účinky jsou zažívací potíže (nevolnost, nechutenství, bolesti žaludku, zvracení, průjem), bolesti hlavy, závratě a kožní reakce z přecitlivělosti (kožní vyrážka, kopřivka). V případě výskytu kožních reakcí z přecitlivělosti nebo přetrvávajících zažívacích potíží, bolestí hlavy nebo závratí, vyhledejte lékaře ihned, jakmile to bude možné. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 100 41 Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Stoptussin uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Uchovávejte při teplotě do 30 °C v původním vnitřním obalu, aby byl přípravek chráněn před vlhkostí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za „EXP“. 4/4 Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Stoptussin obsahuje - Léčivými látkami jsou butamirati citras 0,004 g; guaifenesinum 0,1 g v 1 tabletě. - Pomocnými látkami jsou srážený oxid křemičitý, mannitol, mikrokrystalická celulosa, glycerol-tribehenát, magnesium-stearát. Jak přípravek Stoptussin vypadá a co obsahuje toto balení Bílé ploché kulaté tablety s půlicí rýhou na jedné straně. PVC/Al blistry. Tabletu lze rozdělit na stejné dávky. Velikost balení: 20 tablet. Držitel rozhodnutí o registraci Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, č.p. 305 PSČ 747 70 Opava-Komárov Česká republika Výrobce Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, č.p. 305 PSČ 747 70 Opava-Komárov Česká republika Teva Operations Poland Sp. z o.o. 80 Mogilska 31-546 Krakow Polsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována 20. 3. 2018

doprava od 79 Kč
info v obchodě
104 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
104 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
105 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
105 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
120 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
120 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace