Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Nachlazení a kašel

STOPTUSSIN 4MG/ML+100MG/ML POR GTT SOL 1X25ML

STOPTUSSIN 4MG/ML+100MG/ML POR GTT SOL 1X25ML

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek Stoptussin tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. Přípravek se používá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest, při zánětu hrtanu, průdušek a plic. Na doporučení lékaře lze přípravek Stoptussin podat i k utišení kašle před a po operaci, u astmatu, tuberkulózy a zaprášení plic.

Alternativou ušetříte až 31 %
Cena od 109 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
STOPTUSSIN
Kód SÚKL:
0088900
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

1/5 sp. zn. sukls277264/2019 Příbalová informace: informace pro uživatele Stoptussin 4 mg/ml + 100 mg/ml perorální kapky, roztok butamirati citras, guaifenesinum Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. - Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Stoptussin a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stoptussin užívat 3. Jak se přípravek Stoptussin užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak přípravek Stoptussin uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Stoptussin a k čemu se používá Přípravek Stoptussin tlumí dráždění ke kašli a mění skladbu průduškového hlenu a usnadňuje tak jeho vykašlávání. Přípravek se používá k léčbě suchého, dráždivého a obtížně ztišitelného kašle při virových infekcích horních a dolních dýchacích cest, při zánětu hrtanu, průdušek a plic. Na doporučení lékaře lze přípravek Stoptussin podat i k utišení kašle před a po operaci, u astmatu, tuberkulózy a zaprášení plic. Tento přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 měsíců věku. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Stoptussin užívat Neužívejte přípravek Stoptussin - jestliže jste alergický(á) na guaifenesin, butamirát nebo na kteroukoliv další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6) - jestliže trpíte onemocněním projevujícím se svalovou slabostí (myasthenia gravis) - v prvních třech měsících těhotenství. Pro užívání v dalším průběhu těhotenství a v období kojení musí být závažné důvody. - u dětí mladších 6 měsíců. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Stoptussin se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Jestliže trpíte vlhkým či dlouhotrvajícím kašlem souvisejícím s kouřením, astmatem, chronickým zánětem průdušek nebo rozedmou plic (emfyzémem), neměli byste být léčeni kombinací léčivých látek butamirát a guaifenesin, kterou obsahuje tento přípravek. Další léčivé přípravky a přípravek Stoptussin 2/5 Účinky přípravku Stoptussin a účinky jiných současně užívaných léků se mohou vzájemně ovlivňovat. Guaifenesin zvyšuje účinek léků proti nachlazení a bolestem obsahujících paracetamol nebo kyselinu acetylsalicylovou, zvyšuje tlumivý účinek alkoholu, léků působících na centrální nervový systém jako jsou léky na uklidnění a na spaní (sedativa a hypnotika) nebo celková anestetika, a zvyšuje účinek léků, které uvolňují napětí kosterního svalstva (myorelaxancia). Přípravek může falešně zvýšit hladiny kyseliny vanilmandlové a 5-hydroxy-indoloctové při jejich stanovení v moči. Pokud budete podstupovat toto laboratorní vyšetření moči, léčbu přípravkem Stoptussin je nutné přerušit 48 hodin před sběrem moči. Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Přípravek Stoptussin s jídlem, pitím a alkoholem Stoptussin se užívá po jídle. Minimální příjem tekutiny by měl být při každém podání kapek asi 100 ml. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Stoptussin se nesmí užívat v prvních 3 měsících těhotenství. Pro užívání přípravku v dalším průběhu těhotenství a v období kojení musí být závažné důvody, jeho užívání je proto možné pouze na doporučení lékaře. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek může ovlivnit nepříznivě činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování (např. řízení motorových vozidel, obsluhu strojů, práci ve výškách). Pokud u Vás dojde k ovlivnění pozornosti, nevykonávejte činnosti jako je řízení motorových vozidel, obsluha strojů, práce ve výškách apod. Přípravek Stoptussin obsahuje alkohol Tento léčivý přípravek obsahuje 38 % obj. alkoholu, tj. do 350 mg v jedné nejvyšší maximální dávce (40 kapek), což odpovídá 8,9 ml piva nebo 3,7 ml vína. Je škodlivý pro alkoholiky. Toto je nutno vzít v úvahu u těhotných a kojících žen, dětí a vysoce rizikových skupin, jako jsou pacienti s jaterním onemocněním nebo epilepsií. Přípravek Stoptussin obsahuje propylenglykol Při doporučeném dávkování obsahuje přípravek v nejnižší maximální denní dávce (32 kapek) přibližně 0,522 g propylenglykolu a v nejvyšší maximální denní dávce (120 kapek) přibližně 1,96 g propylenglykolu, což odpovídá 0,555 g propylenglykolu v 1 ml. 3. Jak se přípravek Stoptussin užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pokud lékař neurčí jinak, přípravek se dávkuje podle hmotnosti pacienta: hmotnost počet dávek na den počet kapek v jedné dávce do 7 kg 3-4 8 7-12 kg 3-4 9 3/5 12-20 kg 3 14 20-30 kg 3-4 14 30-40 kg 3-4 16 40-50 kg 3 25 50-70 kg 3 30 nad 70 kg 3 40 Dávka se odkape z lahvičky ve svislé poloze, dnem vzhůru, a to do vody, čaje nebo ovocné šťávy. U velikosti balení 50 ml se dávka odměří pomocí dávkovací pipety, pokud je tato součástí balení (viz Návod k použití plastové dávkovací pipety). Minimální příjem tekutiny by měl být při každém podání kapek asi 100 ml. Užívá se po jídle. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Bez porady s lékařem neužívejte přípravek déle než 7 dní. Jestliže máte pocit, že účinek přípravku Stoptussin je příliš silný nebo příliš slabý, řekněte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Jestliže jste užil(a) více přípravku Stoptussin, než jste měl(a) Při předávkování nebo náhodném požití přípravku dítětem vyhledejte lékaře. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Stoptussin Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Při doporučeném dávkování je přípravek obvykle dobře snášen. Často se mohou vyskytnout zažívací potíže (nevolnost, nechutenství, bolest žaludku, zvracení, průjem), bolesti hlavy a závratě. Velmi vzácně se mohou vyskytnout kožní vyrážka a kopřivka. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku 5. Jak přípravek Stoptussin uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 4/5 Uchovávejte při teplotě do 25 °C v původním obalu, aby byl přípravek chráněn před světlem. Chraňte před chladem a mrazem. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti vyznačené na obalu za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Stoptussin obsahuje Léčivými látkami jsou: butamirati citras 4 mg a guaifenesinum 100 mg v 1 ml (1 ml = 34 kapek). Pomocnými látkami jsou: ethanol 96%, aroma alpských květin, čištěná voda, polysorbát 80, propylenglykol, tekutý lékořicový extrakt. Jak přípravek Stoptussin vypadá a co obsahuje toto balení Čirá viskózní žlutá až žlutohnědá kapalina nasládlé a mírně natrpklé chuti. Velikost balení: 10 ml, 25 ml, 50 ml. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Teva Czech Industries s.r.o. Ostravská 29, č. p.305, 747 70 Opava-Komárov, Česká republika. Tato příbalová informace byla naposledy revidována 3. 1. 2020 5/5 Návod k použití plastové dávkovací pipety Pro snadnější a přesnější dávkování přípravku Stoptussin 50 ml je v balení přiložena dávkovací pipeta (viz obrázek A) Číslice na stupnici pipety udávají počet kapek v jedné dávce. 1. Odšroubujte uzávěr lahvičky (proti směru hodinových ručiček). 2. Zasuňte pipetu do nasávací vložky v hrdle lékovky ve svislé pozici (viz obrázek B). 3. Následně lahvičku s nasazenou pipetou obraťte dnem vzhůru, pipetu si přidržte a tahem za píst natáhněte potřebný počet kapek dle popsaného dávkování (viz obrázek C). Pro dávku 40 kapek odměřte pipetou 10 + 30 kapek. 4. Vraťte lahvičku s pipetou zpět do svislé polohy. 5. Pipetu s nataženou dávkou jemným tahem vytáhněte z nasávací vložky. 6. Odměřené množství kapek aplikujte do vody, čaje nebo ovocné šťávy. 7. Zašroubujte uzávěr lahvičky (po směru hodinových ručiček). 8. Po aplikaci je doporučeno propláchnout pipetu vlažnou vodou. lékovka pipeta A. Kompletní rozložené balení B. nasazení pipety na lahvičku C. natažení roztoku do pipety

doprava od 79 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
109 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
109 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace