Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Bolest v krku

STREPSILS POMERANČ S VITAMINEM C  pastilky 24

STREPSILS POMERANČ S VITAMINEM C pastilky 24

Naleznete v 4 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Pastilky Strepsils Pomeranč s vitaminem C obsahují léčivé látky amylmetakresol, dichlorbenzylalkohol, natrium-askorbát a kyselinu askorbovou, které mají antiseptické účinky tzn., že ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest v krku a záněty v dutině ústní a hltanu. Pastilky Strepsils Pomeranč s vitaminem C se používají k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Cena od 149 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
STREPSILS POMERANČ S VITAMINEM C
Kód SÚKL:
0238041
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek
Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


1/4 sp.zn. sukls222085/2019 Příbalová informace: informace pro pacienta Strepsils Pomeranč s vitaminem C pastilky Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Strepsils Pomeranč s vitaminem C a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Pomeranč s vitaminem C používat 3. Jak se Strepsils Pomeranč s vitaminem C používá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak Strepsils Pomeranč s vitaminem C uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Strepsils Pomeranč s vitaminem C a k čemu se používá Pastilky Strepsils Pomeranč s vitaminem C obsahují léčivé látky amylmetakresol, dichlorbenzylalkohol, natrium-askorbát a kyselinu askorbovou, které mají antiseptické účinky tzn., že ničí bakterie, viry a kvasinky způsobující bolest v krku a záněty v dutině ústní a hltanu. Pastilky Strepsils Pomeranč s vitaminem C se používají k léčbě příznaků zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu a k úlevě od bolesti v krku. Pokud se do 3 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Přípravek je určen pro dospělé, dospívající a děti od 6 let. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Strepsils Pomeranč s vitaminem C používat Nepoužívejte Strepsils Pomeranč s vitaminem C - jestliže jste alergický(á) na amylmetakresol, dichlorbenzylalkohol nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6); - přípravek se nesmí podávat dětem do 6 let, velikost pastilky není vhodná pro malé děti. 2/4 Upozornění a opatření Před použitím Strepsils Pomeranč s vitaminem C se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Strepsils Pomeranč s vitaminem C je určen ke krátkodobé léčbě po dobu nejdéle 5 dní (při delším používání může dojít k narušení rovnováhy běžné ústní mikroflóry a k nebezpečí přemnožení choroboplodných mikroorganismů). Přetrvávají-li příznaky onemocnění déle než 3 dny nebo vyskytne-li se horečka, je nutné vyhledat lékaře. Děti Strepsils Pomeranč s vitaminem C není určen dětem do 6 let. Další léčivé přípravky a Strepsils Pomeranč s vitaminem C Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které používáte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Při současném používání s dalšími místními antiseptiky nebo antibiotiky může dojít k prohloubení antimikrobiálního účinku. Strepsils Pomeranč s vitaminem C s jídlem a pitím Nedoporučuje se používat pastilky těsně před jídlem nebo během jídla. Nejezte ani nepijte po dobu alespoň 20 minut po použití tohoto přípravku. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Přípravek nebyl testován na bezpečnost v průběhu těhotenství a kojení, a proto se v období těhotenství a kojení nedoporučuje. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Strepsils Pomeranč s Vitaminem C nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Strepsils Pomeranč s vitaminem C obsahuje glukosu a sacharosu Pokud Vám Váš lékař řekl, že nesnášíte některé cukry, poraďte se se svým lékařem, než začnete tento léčivý přípravek používat. Přípravek obsahuje přibližně 1 g glukosy a 1,5 g sacharosy v jedné pastilce. Je nutno vzít v úvahu u pacientů s cukrovkou. Tento léčivý přípravek obsahuje 8,69 mg sodíku (hlavní složka kuchyňské soli) v jedné tabletě. Jestliže užíváte přípravek Strepsils Pomeranč s vitaminem C dle doporučení, výsledné množství sodíku je až 104,28 mg sodíku (12 pastilek), to odpovídá 5 % doporučeného maximálního denního příjmu sodíku potravou pro dospělého. 3. Jak se Strepsils Pomeranč s vitaminem C používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Pastilky Strepsils Pomeranč s vitaminem C jsou určeny dospělým, dospívajícím a dětem starším 6 let. 3/4 Doporučené dávkování přípravku je: Dospělí: každé 2–3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku. Používejte maximálně 12 pastilek v průběhu 24 hodin. Dospívající a děti od 6 let: každé 2–3 hodiny nechte volně rozpustit v ústech 1 pastilku. Používejte maximálně 6 pastilek v průběhu 24 hodin. Starší pacienti: Úprava dávkování není nutná. Přípravek je určen ke krátkodobé léčbě. Pokud se příznaky onemocnění do 3 dnů nezlepší nebo se dokonce zhoršují, vyhledejte lékaře. Jestliže jste použil(a) více pastilek Strepsils Pomeranč s vitaminem C, než jste měl(a) Při předávkování nebo při náhodném požití přípravku dítětem se poraďte s lékařem. Máte-li jakékoli další otázky, týkající se používání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Nežádoucí účinky, které se mohou během krátkodobého používání vyskytnout, jsou uvedeny níže dle následujících četností: Není známo (z dostupných údajů nelze určit) - reakce z přecitlivělosti projevující se jako pocit pálení v ústech, vyrážka, horečka, průjem; - vyrážka; - bolest břicha, pocit na zvracení, nepříjemný pocit v ústech. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři, lékárníkovi nebo zdravotní sestře. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Strepsils Pomeranč s vitaminem C uchovávat Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. 4/4 Uchovávejte při teplotě do 25 C. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a blistru za „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak máte naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Strepsils Pomeranč s vitaminem C obsahuje Léčivé látky: amylmetacresolum, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus, acidum ascorbicum, natrii ascorbas. Jedna pastilka obsahuje amylmetacresolum 0,6 mg, alcohol 2,4-dichlorobenzylicus 1,2 mg, acidum ascorbicum 33,5 mg, natrii ascorbas 74,9 mg. Pomocné látky: levomenthol, pomerančové aroma, propylenglykol, kyselina vinná, tekutá glukosa usušená rozprášením, tekutá sacharóza. Jak Strepsils Pomeranč s vitaminem C vypadá a co obsahuje toto balení Světle žluté až žluté nebo světle hnědé až hnědé kulaté pastilky kyselé, pomerančové a mentolové chuti s vyraženým „S“ na obou stranách pastilky. Blistr: PVC/PVdC/Al, krabička. Balení obsahuje: 6, 8, 10, 12, 16, 24 nebo 36 pastilek. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Reckitt Benckiser (Czech Republic), spol. s r.o., Vinohradská 2828/151, Praha 3, 130 00, Česká republika Výrobce Reckitt Benckiser Healthcare International Ltd., Nottingham Site, Thane Road, NG90 2DB, Nottingham, Velká Británie RB NL Brands B.V., Schiphol Boulevard 207, 1118 BH Schiphol, Nizozemsko Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 18. 2. 2019.

doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
149 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
149 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
149 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
149 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
175 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
175 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
185 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
185 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace