Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Homeopatika

TRAUMEEL  UNG 50G

TRAUMEEL UNG 50G

Naleznete v 3 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění bolesti při lehkých nebo středně závažných poraněních pohybového aparátu. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem.

Cena od 179 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
TRAUMEEL
Kód SÚKL:
0066908
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek




Pro tento přípravek jsme nenalezli žádné alternativy


sp.zn.sukls287730/2018 a sp.zn.sukls200686/2018 Příbalová informace: informace pro pacienta Traumeel mast Homeopatický léčivý přípravek Arnica montana D4 1,500 g; Calendula officinalis D4 0,450 g; Hamamelis virginiana D4 0,450 g; Echinacea angustifolia D4 0,150 g; Echinacea purpurea D4 0,150 g; Chamomilla recutita D4 0,150g; Achillea millefolium D4 0,090 g; Symphytum officinale D4 0,100 g; Bellis perennis D4 0,100 g; Hypericum perforatum D6 0,090 g; Aconitum napellus D4 0,050 g; Atropa belladonna D4 0,050 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0,040 g; Calcii sulfidum D6 0,025 g ve 100 g masti. Přečtěte si pozorně celou příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek používat, protože obsahuje pro Vás důležité údaje. Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je Traumeel a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Traumeel používat 3. Jak se Traumeel používá 4. Možné nežádoucí účinky 5 Jak Traumeel uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je Traumeel a k čemu se používá Homeopatický léčivý přípravek užívaný tradičně v homeopatii ke zmírnění bolesti při lehkých nebo středně závažných poraněních pohybového aparátu. Pokud se do 7 dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete Traumeel používat Nepoužívejte Traumeel - Jestliže jste alergický(á) na léčivou látku/léčivé látky nebo kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). Upozornění a opatření Přípravek by měl být aplikován pouze na zdravou a neporušenou kůži (bez otevřených ran a poranění) a nesmí se dostat do kontaktu s oční spojivkou nebo se sliznicemi. Pouze k vnějšímu použití. Pokud se po aplikaci přípravku objeví kožní vyrážka, je nutné léčbu ukončit a poradit se s lékařem. Jestliže je bolest kloubů doprovázena otokem kloubů, zarudnutím kloubů nebo horečkou, musí být nejprve provedeno vyšetření lékařem. Další léčivé přípravky a Traumeel Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek používat. Těhotné a kojící ženy by se o používání přípravku měly poradit s lékařem. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Traumeel nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Traumeel obsahuje cetylstearylalkohol Cetylstearylalkohol může způsobit místní kožní reakce (např. kontaktní dermatitidu). 3. Jak se Traumeel používá Vždy používejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. Přípravek Traumeel je určen k vnějšímu použití. Doporučená dávka přípravku: Obvykle ráno a večer (v případě potřeby častěji) nanášet malé množství masti v tenké vrstvě na místa bolesti. Ústí tuby propíchněte trnem v šroubovacím uzávěru. Pokud do 7 dnů příznaky neustoupí nebo se zhorší, poraďte se se svým lékařem. Bez porady s lékařem nepoužívejte přípravek déle jak 2 týdny. Jestliže jste užil(a) více Traumeelu, než jste měl(a) Nebyly hlášeny žádné případy předávkování a vzhledem k homeopatickému ředění je předávkování nepravděpodobné. Pokud jste překročil(a) doporučené dávkování poraďte se se svým lékařem či lékárníkem. Jestliže jste zapomněl(a) užít Traumeel Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou dávku. Jestliže jste přestal(a) užívat Traumeel Máte-li jakékoli další otázky, týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. Chcete-li získat kompletní informace, prosím, obracejte se na odborníky v oblasti homeopatie, lékaře a lékárníky nebo na naši informační kancelář Dr. Peithner Prag s.r.o., tel. 241 740 540. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. V ojedinělých případech se mohou vyskytnout alergické kožní reakce. Hlášení nežádoucích účinkůPokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státního ústavu pro kontrolu léčiv, Šrobárova 48, 10041, Praha 10, webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek.cz. Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak Traumeel uchovávat Tento léčivý přípravek nevyžaduje žádné zvláštní podmínky uchovávání. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na krabičce a tubě za EXP. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co Traumeel obsahuje Léčivými látkami jsou: Arnica montana D4 1.500 g; Calendula officinalis D4 0.450 g; Hamamelis virginiana D4 0.450 g; Echinacea angustifolia D4 0.150 g; Echinacea purpurea D4 0.150 g; Chamomilla recutita D4 0.150 g; Achillea millefolium D4 0.090 g; Symphytum officinale D4 0.100 g; Bellis perennis D4 0.100 g; Hypericum perforatum D6 0.090 g; Aconitum napellus D4 0.050 g; Atropa belladonna D4 0.050 g; Mercurius solubilis Hahnemanni D6 0.040 g; Calcii sulfidum D6 0.025 g. Pomocnými látkami jsou: emulgující cetylstearylalkohol (typ A), tekutý parafin, bílá vazelína, alkohol 96%, čištěná voda. Jak Traumeel vypadá a co obsahuje toto balení Traumeel je bílá mast slabého charakteristického zápachu. Kovová tuba (vrstvený hliník) se šroubovacím uzávěrem z umělé hmoty, papírová krabička s označením „Homeopatický léčivý přípravek“, příbalová informace. Velikost balení: 50 g, 100 g. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci a výrobce Biologische Heilmittel Heel GmbH Dr.-Reckeweg-Str. 2-4 76532 Baden-Baden, Německo Další informace o tomto přípravku získáte u místního zástupce držitele rozhodnutí o registraci: Dr. Peithner Prag s.r.o. Čestmírova 363/1, 14000, Praha 4 Tel: 241740540 Fax: 241740553 Email: office@peithner.cz Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 17. 9. 2018

doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
179 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
179 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
179 Kč
doprava od 49 Kč
info v obchodě
179 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
190 Kč
doprava od 79 Kč
info v obchodě
190 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace