Reklama - Doplněk stravy

Domů

 > Produkty

 > Vitamíny a minerály

VITAMIN E 400-ZENTIVA 400MG CPS MOL 30 I

VITAMIN E 400-ZENTIVA 400MG CPS MOL 30 I

Naleznete v 1 eshopech
Registrovaný léčivý přípravek

Přípravek Vitamin E-Zentiva má významnou úlohu v organismu. Je zapojen do oxidoredukčních pochodů v rámci metabolismu základních složek buňky a stabilizuje některé hormony a enzymy. Zabraňuje vzniku toxických oxidačních produktů a vzniku volných kyslíkových radikálů, které působí škodlivě na organismus.

Alternativou ušetříte až 59 %
Cena od 219 Kč
Upozorňujeme, že níže uvedené alternativy a jejich vyhodnocení má pouze informativní charakter a algoritmus vyhledávání je založen na sledování pouze některých vlastností daného léčivého přípravku (např. není sledována vhodnost léku pro jednotlivé věkové skupiny pacientů). O vhodnosti alternativního léku pro Váš zdravotní problém může odborně rozhodnout pouze lékař nebo lékárník. Vždy čtěte pozorně příbalovou informaci, která je součástí daného balení léku v případě pochybností se obraťte na lékaře či lékárníka.


Značka
VITAMIN E 400-ZENTIVA
Kód SÚKL:
0010432
Léčivá látka:
TOCOFEROLI ALFA ACETAS
Režim výdeje:
volně prodejné léčivé přípravky
Registrace:
registrovaný léčivý přípravek

1 sp.zn. sukls13814/2009, sukls13815/2009, sukls13816/2009 Příbalová informace: informace pro uživatele Vitamin E 100-Zentiva Vitamin E 200-Zentiva Vitamin E 400-Zentiva měkké tobolky tocoferoli alfa acetas Přečtěte si pozorně tuto příbalovou informaci dříve, než začnete tento přípravek užívat, protože obsahuje pro vás důležité údaje. Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. - Ponechte si příbalovou informaci pro případ, že si ji budete potřebovat přečíst znovu. - Požádejte svého lékárníka, pokud potřebujete další informace nebo radu. - Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Viz bod 4. - Pokud se do několika dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. Co naleznete v této příbalové informaci 1. Co je přípravek Vitamin E-Zentiva a k čemu se používá 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamin E-Zentiva užívat 3. Jak se přípravek Vitamin E-Zentiva užívá 4. Možné nežádoucí účinky 5. Jak přípravek Vitamin E-Zentiva uchovávat 6. Obsah balení a další informace 1. Co je přípravek Vitamin E-Zentiva a k čemu se používá Přípravek Vitamin E-Zentiva má významnou úlohu v organismu. Je zapojen do oxidoredukčních pochodů v rámci metabolismu základních složek buňky a stabilizuje některé hormony a enzymy. Zabraňuje vzniku toxických oxidačních produktů a vzniku volných kyslíkových radikálů, které působí škodlivě na organismus. Přípravek Vitamin E-Zentiva má široké použití při léčbě mnoha onemocnění. Bez porady s lékařem lze vitamin E užívat k předcházení jeho nedostatku a pro jeho silný antioxidační účinek na mnoho látek – při nadměrné fyzické zátěži a k podpoře imunitních pochodů. Po doporučení lékaře je určen: - pacientům s poruchami výživy a vstřebávání, např. při nedostatečné výživě (jednostranná strava bez obsahu vitaminu E, podvýživa), stavech po operaci střev nebo žaludku, při onemocnění jater, při poruchách vstřebávání tuků a vitaminů rozpustných v tucích; - jako doplňková léčba při poruchách plodnosti; - jako doplňková léčba ke zmírnění obtíží během menstruace (snížení bolesti a krvácení); - pro zlepšení některých potíží u žen v přechodu (návaly horka); - pacientům s poruchami nervové a svalové tkáně, s neurologickými degenerativními onemocněními (např. Alzheimerova choroba), svalovou ochablostí a zánětlivými degenerativními změnami kloubů a chrupavky u chronických revmatických onemocnění; 2 - k podpůrné léčbě při poruchách funkce žláz s vnitřním vylučováním (např. poruchy funkce štítné žlázy, hormonální poruchy funkce pohlavních žláz, mužská neplodnost); - k prevenci arteriosklerózy (např. ischemická choroba srdeční, cévní onemocnění mozku); Přípravek mohou užívat dospělí, dospívající a děti od 3 let. Pokud se do několika dnů nebudete cítit lépe nebo pokud se Vám přitíží, musíte se poradit s lékařem. 2. Čemu musíte věnovat pozornost, než začnete přípravek Vitamin E-Zentiva užívat Neužívejte přípravek Vitamin E-Zentiva: - jestliže jste alergický(á) na vitamin E (tokoferol-alfa-acetát) nebo na kteroukoli další složku tohoto přípravku (uvedenou v bodě 6). - u dětí do 3 let. Upozornění a opatření Před užitím přípravku Vitamin E-Zentiva se poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem: - pokud trpíte nedostatkem vitaminu K. Pouze na doporučení lékaře smí přípravek užívat: - těhotné a kojící ženy; - děti mladší 12 let. Další léčivé přípravky a přípravek Vitamin E-Zentiva Informujte svého lékaře nebo lékárníka o všech lécích, které užíváte, které jste v nedávné době užíval(a) nebo které možná budete užívat. Užívání přípravku Vitamin E-Zentiva současně s léky snižujícími krevní srážlivost (antikoagulancia) zvyšuje jejich účinek. Přípravek Vitamin E-Zentiva může snižovat účinek vitaminu K. Bez doporučení lékaře neužívejte současně jiné přípravky s obsahem vitaminů a minerálů a jiné volně prodejné léky. Přípravek Vitamin E-Zentiva s jídlem, pitím a alkoholem Přípravek se užívá nejlépe po jídle, tobolky se bez rozkousání zapijí 200 ml tekutiny. Těhotenství, kojení a plodnost Pokud jste těhotná nebo kojíte, domníváte se, že můžete být těhotná, nebo plánujete otěhotnět, poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem dříve, než začnete tento přípravek užívat. Pokud jste těhotná nebo kojíte, smíte přípravek používat pouze na výslovné doporučení lékaře. Přesné dávkování určí vždy lékař. Dávka u těhotných a kojících žen ve věku 14 až 18 let nemá překročit 800 mg denně, u těhotných a kojících žen starších 18 let 1 000 mg denně. Řízení dopravních prostředků a obsluha strojů Přípravek Vitamin E-Zentiva nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje. Přípravek Vitamin E-Zentiva obsahuje červené barvivo Ponceau 4R a methylparaben, které mohou způsobit alergické reakce (pravděpodobně zpožděné) 3. Jak se přípravek Vitamin E-Zentiva užívá Vždy užívejte tento přípravek přesně v souladu s příbalovou informací nebo podle pokynů svého lékaře nebo lékárníka. Pokud si nejste jistý(á), poraďte se se svým lékařem nebo lékárníkem. 3 Pokud nedoporučí lékař jinak, dospělí a děti starší 12 let obvykle užívají 200-400 mg denně po jídle. Tato denní dávka odpovídá 2 - 4 tobolkám přípravku Vitamin E 100-Zentiva nebo 1 - 2 tobolkám přípravku Vitamin E 200-Zentiva nebo jedné tobolce přípravku Vitamin E 400-Zentiva. Tobolky se bez rozkousání zapijí 200 ml tekutiny. U dětí mladších 12 let určí dávkování vždy lékař. V dávce 200 mg denně je možno přípravek užívat dlouhodobě. Tato dávka odpovídá 2 tobolkám přípravku Vitamin E 100-Zentiva nebo jedné tobolce přípravku Vitamin E 200-Zentiva. V dávce 400 mg (odpovídá 4 tobolkám přípravku Vitamin E 100-Zentiva nebo 2 tobolkám přípravku Vitamin E 200-Zentiva nebo jedné tobolce přípravku Vitamin E 400-Zentiva) denně je po 2 měsících nutná 1 – 2 měsíční přestávka. Po uplynutí této doby je možno přípravek užívat další 2 měsíce. Pokud užíváte na doporučení lékaře dlouhodobě vysoké dávky přípravku Vitamin E-Zentiva nebo při používání u dětí, Vám (nebo Vašemu dítěti) může lékař upravovat dávkování podle hodnot vitaminu E v krvi. Jestliže jste užil(a) více přípravku Vitamin E-Zentiva, než jste měl(a) Dojde-li k předávkování nebo náhodnému požití většího množství přípravku dítětem, poraďte se s lékařem. Při předávkování se mohou objevit zažívací potíže. Jestliže jste zapomněl(a) užít přípravek Vitamin E-Zentiva Nezdvojnásobujte následující dávku, abyste nahradil(a) vynechanou tobolku. Máte-li jakékoli další otázky týkající se užívání tohoto přípravku, zeptejte se svého lékaře nebo lékárníka. 4. Možné nežádoucí účinky Podobně jako všechny léky, může mít i tento přípravek nežádoucí účinky, které se ale nemusí vyskytnout u každého. Přípravek je obvykle dobře snášen, pokud je dodržováno doporučené dávkování. Při užívání vysokých dávek (1 g denně) se mohou vyskytnout zažívací potíže, jako jsou bolest břicha a průjem, pocit únavy a slabosti, zvýšené hodnoty cholesterolu. Hlášení nežádoucích účinků Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v této příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo na adresu: Státní ústav pro kontrolu léčiv Šrobárova 48 100 41 Praha 10 webové stránky: www.sukl.cz/nahlasit-nezadouci-ucinek Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku. 5. Jak přípravek Vitamin E-Zentiva uchovávat Uchovávejte při teplotě do 25 °C. Uchovávejte tento přípravek mimo dohled a dosah dětí. Nepoužívejte tento přípravek po uplynutí doby použitelnosti uvedené na obalu (krabička, etiketa) za zkratkou „EXP“. Doba použitelnosti se vztahuje k poslednímu dni uvedeného měsíce. 4 Nevyhazujte žádné léčivé přípravky do odpadních vod nebo domácího odpadu. Zeptejte se svého lékárníka, jak naložit s přípravky, které již nepoužíváte. Tato opatření pomáhají chránit životní prostředí. 6. Obsah balení a další informace Co přípravek Vitamin E-Zentiva obsahuje Léčivou látkou je tocoferoli alfa acetas. Vitamin E 100-Zentiva: Jedna měkká tobolka obsahuje tocoferoli alfa acetas 100 mg. Vitamin E 200-Zentiva: Jedna měkká tobolka obsahuje tocoferoli alfa acetas 200 mg. Vitamin E 400-Zentiva: Jedna měkká tobolka obsahuje tocoferoli alfa acetas 400 mg. Pomocnými látkami jsou slunečnicový olej Obal tobolky: želatina, glycerol 85%, methylparaben, Ponceau 4R (E124). Jak přípravek Vitamin E-Zentiva vypadá a co obsahuje toto balení Popis přípravku: červené měkké oválné želatinové tobolky. Velikost balení: 30 tobolek po 100 mg. 30 tobolek po 200 mg. 20 nebo 30 tobolek po 400 mg. Na trhu nemusí být všechny velikosti balení. Držitel rozhodnutí o registraci Zentiva, a.s., Einsteinova 24, 851 01, Bratislava, Slovenská republika. Výrobce Saneca Pharmaceuticals a.s., Nitrianska 100, 920 27, Hlohovec, Slovenská republika Tato příbalová informace byla naposledy revidována: 2.3.2016.

doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
219 Kč
doprava od 29 / 59 Kč
info v obchodě
219 Kč

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Reklama - Doplněk stravy

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace